Zakaz konkurencji i klauzula wyłączności w umowie inwestycyjnej

Zakaz konkurencji i klauzula wyłączności w umowie inwestycyjnej

Zakaz konkurencji i klauzula wyłączności operacyjnej w umowie inwestycyjnej

Kolejnym postanowieniem w umowach inwestycyjnych zawieranych pomiędzy startupem a funduszem VC zabezpieczającym inwestora jest klauzula zakazu konkurencji i wyłączności operacyjnej dla founderów. Jest to kolejny element umowy inwestycyjnej zabezpieczający inwestora na wypadek gdyby jeden z founderów chciał odejść ze spółki lub prowadzić dodatkową działalność niezależnie od swojego zaangażowania w spółkę.

Wyłączność operacyjna w umowie inwestycyjnej

Klauzula dotycząca wyłączności operacyjnej zobowiązuje founderów do tego aby cały swój czas biznesowy poświęcali na działalność operacyjną na rzecz spółki. Od tej zasady są oczywiście wyjątki. Do najczęstszych należy działalność naukowa. Przykładowe postanowienie dotyczące wyłączności operacyjnej może brzmieć następująco:

Przez okres Inwestycji, tj. przez okres, w którym Inwestor 1 lub Inwestor 2 pozostają wspólnikami Spółki, Wspólnik 1 zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Spółki pracy w pełnym wymiarze godzin oraz stałego zaangażowania w działalność Spółki, w celu prawidłowej merytorycznej i finansowej realizacji działalności Spółki. Prowadzenia przez Wspólnika 1 dodatkowej działalności zawodowej innej niż działalność w ramach Spółki wymaga pisemnej zgody Inwestora 1 i Inwestora 2 działających łącznie, o ile pozostanie to bez uszczerbku dla zobowiązań Wspólnika 1 opisanych w tym ustępie. Powyższe zobowiązanie pozostaje w mocy także w przypadku zaprzestania świadczenia funkcji członka zarządu przez Wspólnika 1.

Klauzula dotycząca wyłączności operacyjnej składa się niekiedy także ze zobowiązania foundera do pełnienia funkcji członka zarządu. Przykładowe postanowienie dotyczące tego zakresu może brzmieć następująco:

Wspólnik 1 zobowiązuje się pełnić funkcję członka zarządu Spółki co najmniej przez okres Inwestycji, tj. przez okres, w którym Inwestor 1 lub Inwestor 2 pozostają wspólnikami Spółki i z najwyższą starannością realizować swoje zadania wynikające ze stosunku łączącego ich ze Spółką.

Zakaz konkurencji w umowie inwestycyjnej

Klauzula dotycząca zakazu konkurencji zobowiązuje founderów do niepodejmowania działalności, która mogłaby godzić w interesy spółki. W pierwszej kolejności takie postanowienie powinno precyzować czym jest działalność konkurencyjna, a w drugiej kolejności czego dany founder nie może robić w obszarze tego zakazu.

Działalność konkurencyjna może być definiowana jako wszelką działalność gospodarczą lub zawodową w zakresie identycznym lub istotnie podobnym w stosunku do działalności spółki, bez względu na fakt, czy działalność ta jest wykonywana w sposób ciągły, okresowy czy jednorazowy oraz niezależnie od formy czy sposobu prowadzenia takiej działalności.

Przykładowe postanowienie z zakresie zakazu konkurencji może wyglądać następująco:

Z zastrzeżeniem postanowień Punktu XXX Wspólnik 1 zobowiązuje się, że w okresie, w którym będą pozostawać wspólnikami Spółki oraz przez okres 24 (dwudziestu czterech) miesięcy od daty zbycia przez nich wszystkich posiadanych udziałów w Spółce, będzie przestrzegał Zakazu Konkurencji i zobowiązują się, że nie będzie:

a) prowadzić, bezpośrednio lub pośrednio, Działalności Konkurencyjnej na własny lub cudzy rachunek w formie indywidualnej działalności gospodarczej, jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej, o której mowa w art. 4 § 1 pkt. 1 KSH, lub jako członek spółdzielni;
b) wykonywać bezpośrednio lub pośrednio pracy w ramach umowy o pracę lub świadczyć usług w ramach umowy zlecenia lub na podstawie innego stosunku prawnego, na rzecz podmiotu prowadzącego Działalność Konkurencyjną;
c) nabywać lub obejmować udziałów lub akcji ani uczestniczyć w spółkach, spółdzielniach, stowarzyszeniach, fundacjach oraz innych rodzajach podmiotów prawnych prowadzących Działalność Konkurencyjną, za wyjątkiem posiadania mniej niż 5 % (pięciu procent) w kapitale zakładowym spółek publicznych w rozumieniu Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r.;
d) obejmować stanowisk w organach zarządzających, nadzorujących lub kontrolujących w spółkach handlowych, spółdzielniach lub innych podmiotach prowadzących Działalność Konkurencyjną;
e) działać jako pełnomocnik, prokurent lub w innej podobnej roli na rachunek jakiegokolwiek podmiotu prowadzącego Działalność Konkurencyjną.

Umowa inwestycyjna – baza wiedzy

Artykuł jest częścią serii dotyczącej umowy inwestycyjnej, poniżej znajdziesz odnośniki do pozostałych wpisów. Jeśli, któryś z artykułów nie jest jeszcze podlinkowany, oznacza to, że wpis dotyczący tego zagadnienia pojawi się na blogu w najbliższej przyszłości.

  1. komparycja (opis stron umowy inwestycyjnej),
  2. definicje,
  3. zasady inwestycji, tj. jak ma wyglądać struktura kapitałowa spółki po dokonaniu inwestycji, wysokości wkładu inwestora, zasad objęcia nowych udziałów przez inwestora,
  4. zasady wprowadzania w spółce programów opcji na akcje dla pracowników (tzw. ESOP),
  5. anti dilution clause, czyli ochrona inwestora przed rozwodnieniem,
  6. oświadczenia i zapewnienia spółki oraz founderów spółki,
  7. zasady ładu korporacyjnego, czyli zasady funkcjonowania walnego zgromadzenia, rady nadzorczej oraz zarządu,
  8. zasady rozporządzania udziałami,
  9. prawo pierwszeństwa nabycia udziałów,
  10. tag along, czyli prawo przyłączenia się do zbycia udziałów,
  11. drag along, czyli prawo pociągnięcia do zbycia udziałów,
  12. lock-up,
  13. zakaz konkurencji i działania na rzecz spółki,
  14. prawo odkupu i reverse vesting,
  15. odpowiedzialność stron,
  16. wygaśnięcie umowy,
  17. poufność.