Wygaśnięcie umowy inwestycyjnej

Wygaśnięcie umowy inwestycyjnej

Wygaśnięcie umowy inwestycyjnej

Żadna umowa inwestycyjna nie trwa wiecznie. Istotą inwestycji jest to, że kiedyś musi się zakończyć. Ostatecznym celem inwestora jest wyjście z inwestycji z jak największym zyskiem. Dlatego też umowa inwestycyjna przewiduje przypadki jej wygaśnięcia.

Przypadki wygaśnięcia umowy inwestycyjnej

Do podstawowych przypadków wygaśnięcia umowy inwestycyjnej zalicza się:

 1. rozwiązanie umowy inwestycyjnej za porozumieniem stron,
 2. likwidacja spółki i wykreślenie jej z rejestru przedsiębiorców
 3. w stosunku do danego wspólnika, gdy przestanie on być wspólnikiem spółki,
 4. w przypadku gdy w spółce pozostanie tylko jeden wspólnik.

Skutek wygaśnięcia umowy inwestycyjnej

Wygaśnięcie umowy inwestycyjnej powoduje, że wygasają wszystkie jej postanowienia z wyjątkiem ewentualnych roszczeń o naprawienie szkody lub zapłatę kar umownych powstałych przed wygaśnięciem umowy, postanowień dotyczących poufności oraz zobowiązań dotyczących zakazu konkurencji.

Przykładowa klauzula dotycząca wygaśnięcia umowy inwestycyjnej

Przykładowa klauzula dotycząca wygaśnięcia umowy inwestycyjnej może brzmieć następująco:

 1. Niniejsza umowa wygasa w każdym z następujących przypadków:
  a) na skutek jej rozwiązania przez wszystkie Strony na mocy pisemnego, pod rygorem nieważności, porozumienia wszystkich Stron;
  b) w momencie likwidacji i zakończenia działalności Spółki (potwierdzonego wykreśleniem spółki z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego), chyba że Strony (z wyjątkiem Spółki) postanowią inaczej w formie pisemnej pod rygorem nieważności;
  c) w stosunku do danego Wspólnika, jeżeli przestanie on posiadać jakiekolwiek udziały w Spółce zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy,
  d) w przypadku gdy w Spółce pozostanie tylko jeden Wspólnik.
 2. W przypadku wygaśnięcia Umowy stosownie do postanowień Punktu 12.2 powyżej, wszystkie prawa i obowiązki Stron przewidziane niniejszą Umową wygasną, z wyjątkiem (i) wynikłych z niniejszej Umowy roszczeń o naprawienie szkody lub o zapłatę kar umownych powstałych przed wygaśnięciem Umowy, (ii) obowiązków Stron, o których mowa w Punkcie XXX niniejszej Umowy (Poufność) oraz (iii) zobowiązań związanych z zakazem konkurencji określonych w Punkcie XXX niniejszej Umowy.

Umowa inwestycyjna – baza wiedzy

Artykuł jest częścią serii dotyczącej umowy inwestycyjnej, poniżej znajdziesz odnośniki do pozostałych wpisów. Jeśli, któryś z artykułów nie jest jeszcze podlinkowany, oznacza to, że wpis dotyczący tego zagadnienia pojawi się na blogu w najbliższej przyszłości.

  1. komparycja (opis stron umowy inwestycyjnej),
  2. definicje,
  3. zasady inwestycji, tj. jak ma wyglądać struktura kapitałowa spółki po dokonaniu inwestycji, wysokości wkładu inwestora, zasad objęcia nowych udziałów przez inwestora,
  4. zasady wprowadzania w spółce programów opcji na akcje dla pracowników (tzw. ESOP),
  5. anti dilution clause, czyli ochrona inwestora przed rozwodnieniem,
  6. oświadczenia i zapewnienia spółki oraz founderów spółki,
  7. zasady ładu korporacyjnego, czyli zasady funkcjonowania walnego zgromadzenia, rady nadzorczej oraz zarządu,
  8. zasady rozporządzania udziałami,
  9. prawo pierwszeństwa nabycia udziałów,
  10. tag along, czyli prawo przyłączenia się do zbycia udziałów,
  11. drag along, czyli prawo pociągnięcia do zbycia udziałów,
  12. lock-up,
  13. zakaz konkurencji i działania na rzecz spółki,
  14. prawo odkupu i reverse vesting,
  15. odpowiedzialność stron,
  16. wygaśnięcie umowy,
  17. poufność.