Prawo odkupu i Reverse vesting w umowie inwestycyjnej

Prawo odkupu i Reverse vesting w umowie inwestycyjnej

Prawo odkupu i Reverse vesting w umowie inwestycyjnej

Umowa inwestycyjna zawiera także tzw. opcje atomowe, z których inwestor może skorzystać gdy founderzy naruszają swoje zobowiązania wynikające z umowy. Do takiej opcji atomowej należy prawo odkupu udziałów oraz reverse vesting.

Prawo odkupu udziałów w umowie inwestycyjnej

W sytuacji gdy founder złamie kluczowe postanowienia umowy inwestycyjnej inwestor może mieć prawo do uruchomienia procedury odkupu udziałów tego foundera przez spółkę w celu ich umorzenia.

Umowa inwestycyjna musi przewidywać katalog sytuacji, po wystąpieniu których taka procedura odkupu będzie mogła być uruchomiona. Do najczęstszych przyczyn należy złamanie wyłączności operacyjnej, rezygnacja z funkcji członka zarządu, złamanie zakazu konkurencji, zatrudnienie pracowników spółki poza spółką.

Reverse vesting w umowie inwestycyjnej

Reverse vesting jest mechanizmem związanym z prawem odkupu. Nigdy nie jest tak, że prawo odkupu działa w stosunku do 100% udziałów danego foundera przez cały okres inwestycji. Liczba udziałów podlegających prawu odkupu zmniejsza się z czasem okresu inwestycji. Dlatego mechanizm ten nazywany jest odwróconym vestingiem.

Przykładowe postanowienie w zakresie reverse vestingu może wyglądać następująco:

 1. W przypadku, gdy naruszenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nastąpi:
  a) w pierwszym roku obowiązywania Okresu Zaangażowania – Prawem Odkupu objęte będzie 100% (sto procent) Udziałów należących do Wspólnika 1 naruszającego warunki określone w Punkcie XXX.
  b) w drugim, trzecim i czwartym roku obowiązywania Okresu Zaangażowania – Prawem Odkupu objęte będzie 75% (siedemdziesiąt pięć 00/100 procent) Udziałów należących do Wspólnika 1 naruszającego warunki wskazane w Punkcie 8.7., przy czym ilość udziałów objętych Prawem Odkupu w tym okresie będzie pomniejszana co kwartał począwszy od upływu jednego roku od dnia podpisania niniejszej Umowy o 6,25% (sześć 25/100 procent).
  („Vesting”)
 2. W przypadku gdy w Okresie Zaangażowania Wspólnika 1 zostanie przeprowadzona Transakcja Wyjścia, o której mowa w Punkcie XXX oraz następnie w przeciągu 12 miesięcy od dokonania Transakcji Wyjścia, Wspólnik 1 zostanie odwołany z pełnienia funkcji członka Zarządu z innych przyczyn niż wskazanych w Punkcie 6.3.4. lub zostanie z nim rozwiązania umowa współpracy, wszystkie Udziały Wspólnika 1 podlegające mechanizmowi Vestingu określonemu w Punkcie XXX zostają zwolnione z Prawa Odkupu.
 3. Cena za Udziały Wspólnika objęte Prawem Odkupu będzie równa wartości nominalnej Udziałów Wspólnika 1 w kapitale zakładowym Spółki.
 4. Wspólnik 1 w dniu podpisania niniejszej Umowy złoży Spółce odrębną, nieodwołalną i niegasnącą na wypadek śmierci ofertę sprzedaży Udziałów objętych Prawem Odkupu, stanowiącą ofertę w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, według wzoru stanowiącego Załącznik numer XXX do Umowy („Oferta Odkupu”).

Umowa inwestycyjna – baza wiedzy

Artykuł jest częścią serii dotyczącej umowy inwestycyjnej, poniżej znajdziesz odnośniki do pozostałych wpisów. Jeśli, któryś z artykułów nie jest jeszcze podlinkowany, oznacza to, że wpis dotyczący tego zagadnienia pojawi się na blogu w najbliższej przyszłości.

  1. komparycja (opis stron umowy inwestycyjnej),
  2. definicje,
  3. zasady inwestycji, tj. jak ma wyglądać struktura kapitałowa spółki po dokonaniu inwestycji, wysokości wkładu inwestora, zasad objęcia nowych udziałów przez inwestora,
  4. zasady wprowadzania w spółce programów opcji na akcje dla pracowników (tzw. ESOP),
  5. anti dilution clause, czyli ochrona inwestora przed rozwodnieniem,
  6. oświadczenia i zapewnienia spółki oraz founderów spółki,
  7. zasady ładu korporacyjnego, czyli zasady funkcjonowania walnego zgromadzenia, rady nadzorczej oraz zarządu,
  8. zasady rozporządzania udziałami,
  9. prawo pierwszeństwa nabycia udziałów,
  10. tag along, czyli prawo przyłączenia się do zbycia udziałów,
  11. drag along, czyli prawo pociągnięcia do zbycia udziałów,
  12. lock-up,
  13. zakaz konkurencji i działania na rzecz spółki,
  14. prawo odkupu i reverse vesting,
  15. odpowiedzialność stron,
  16. wygaśnięcie umowy,
  17. poufność.