Odpowiedzialność stron w umowie inwestycyjnej

Odpowiedzialność stron w umowie inwestycyjnej

Odpowiedzialność stron w umowie inwestycyjnej

Jednym z ostatnich postanowień umów inwestycyjnych podpisywanych przez startupy z funduszami venture capital są zasady odpowiedzialności stron. Umowa inwestycyjna oddzielnie powinna regulować odpowiedzialność founderów i inwestorów. Klauzula dotycząca odpowiedzialności powinna wskazywać procedurę dochodzenia roszczenia.

Za co może odpowiadać founder?

Zasadniczo każda ze stron odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy. W przypadku gdy z tego tytułu powstała szkoda to drugiej stronie należy się odszkodowanie. Jednak umowa inwestycyjna może zawierać szczególne zasady odpowiedzialności. I tak w przypadku founderów występują różnego rodzaju kary umowne za konkretne naruszenia.

Przykładami takich naruszeń może być: brak odbycia zgromadzenia wspólników po podpisaniu umowy inwestycyjnej w celu emisji nowych udziałów i objęcia ich przez inwestorów, naruszenie zobowiązania do zachowania poufności, naruszenie zakazu konkurencji i wyłączności operacyjnej itd. W przypadku kar umownych pamiętać należy tylko, że mogą one dotyczyć tylko zobowiązań niepieniężnych.

Za co może odpowiadać inwestor?

Podstawowym zobowiązaniem inwestora jest objęcie przez niego udziałów w spółce oraz wniesienie wkładu pieniężnego na ich pokrycie. Wkładem tym jest kwota inwestycji. W przypadku gdy w określonym terminie do tego nie dojdzie z winy inwestora, to zazwyczaj founderzy mają prawo do odstąpienia od umowy inwestycyjnej w całości lub części.

Procedura po dokonaniu naruszenia

Umowa inwestycyjna powinna precyzyjnie wskazywać jak jej strony mają się zachować w przypadku gdy jedna z nich dokona naruszenia. Przykładowa procedura może wyglądać następująco:

 1. W przypadku stwierdzenia przez Stronę („Strona Poszkodowana”) Naruszenia Umowy przez drugą Stronę („Strona Naruszająca”), Strona Poszkodowana jest zobowiązana zastosować następującą procedurę dochodzenia roszczeń:
  a) Strona Poszkodowana, w terminie 30 (trzydziestu) dni od powzięcia przez nią wiadomości o Naruszeniu Umowy zawiadomi Stronę Naruszającą na piśmie o swoim roszczeniu wraz ze wskazaniem faktycznych oraz prawnych podstaw roszczenia, dostępnymi Stronie dokumentami i informacjami potwierdzającymi jego istnienie, a także dokonanym w dobrej wierze oszacowaniem wysokości szkody poniesionej z tytułu Naruszenia Umowy („Zawiadomienie o Szkodzie”) oraz wezwie Stronę Naruszającą do naprawienia szkody lub zapłaty kary umownej;
  b) Strona Naruszająca, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania Zawiadomienia o Szkodzie, zawiadomi Stronę Poszkodowaną na piśmie czy uznaje, czy też kwestionuje istnienie Naruszenia Umowy wskazanego w Zawiadomieniu o Szkodzie, oraz czy naprawi szkodę powstałą z tytułu Naruszenia Umowy albo zawiadomi Stronę Poszkodowaną czy uznaje podstawę do zapłaty kary umownej;
  c) jeżeli Strona Naruszająca zawiadomi Stronę Poszkodowaną, że zamierza naprawić szkodę z tytułu Naruszenia Umowy wskazaną w Zawiadomieniu o Szkodzie lub zapłacić karę umowną, wówczas Strona Naruszająca będzie zobowiązana do naprawienia szkody z tytułu Naruszenia Umowy lub zapłaty kary umownej w terminie 14 (czternastu) dni od dnia upływu terminu, o którym mowa w Punkcie XXX
  d) jeżeli w swojej odpowiedzi na Zawiadomienie o Szkodzie, Strona Naruszająca w jakimś zakresie nie zgodzi się z roszczeniami odszkodowawczymi Strony Poszkodowanej, Stronie Poszkodowanej będzie przysługiwać prawo do przekazania takiego sporu do rozstrzygnięcia zgodnie z postanowieniami Punktu XXX (Rozwiązywanie sporów).

Umowa inwestycyjna – baza wiedzy

Artykuł jest częścią serii dotyczącej umowy inwestycyjnej, poniżej znajdziesz odnośniki do pozostałych wpisów. Jeśli, któryś z artykułów nie jest jeszcze podlinkowany, oznacza to, że wpis dotyczący tego zagadnienia pojawi się na blogu w najbliższej przyszłości.

  1. komparycja (opis stron umowy inwestycyjnej),
  2. definicje,
  3. zasady inwestycji, tj. jak ma wyglądać struktura kapitałowa spółki po dokonaniu inwestycji, wysokości wkładu inwestora, zasad objęcia nowych udziałów przez inwestora,
  4. zasady wprowadzania w spółce programów opcji na akcje dla pracowników (tzw. ESOP),
  5. anti dilution clause, czyli ochrona inwestora przed rozwodnieniem,
  6. oświadczenia i zapewnienia spółki oraz founderów spółki,
  7. zasady ładu korporacyjnego, czyli zasady funkcjonowania walnego zgromadzenia, rady nadzorczej oraz zarządu,
  8. zasady rozporządzania udziałami,
  9. prawo pierwszeństwa nabycia udziałów,
  10. tag along, czyli prawo przyłączenia się do zbycia udziałów,
  11. drag along, czyli prawo pociągnięcia do zbycia udziałów,
  12. lock-up,
  13. zakaz konkurencji i działania na rzecz spółki,
  14. prawo odkupu i reverse vesting,
  15. odpowiedzialność stron,
  16. wygaśnięcie umowy,
  17. poufność.