Poufność w umowie inwestycyjnej

Poufność w umowie inwestycyjnej

Poufność w umowie inwestycyjnej

Standardowym postanowieniem każdej umowy, nie tylko umowy inwestycyjnej jest klauzula poufności. Kwestie poufności mogą być zawarte w oddzielnym załączniku. Najczęściej jednak stanowią one część umowy inwestycyjnej.

Podstawowymi elementami postanowienia o zachowaniu poufności są:

 1. definicja informacji poufnych,
 2. zobowiązanie do nieujawniania informacji poufnych na wskazanych warunkach,
 3. wyłączenia od konieczności zachowania poufności,
 4. okres obowiązywania obowiązku do zachowania poufności,
 5. ew. kara umowna.

Klauzula dotycząca zachowania poufności w umowie inwestycyjnej

Przykładowa klauzula dotycząca zachowania poufności może brzmieć następująco:

 1. Strony zobowiązują się do zachowania w poufności wszystkich informacji dotyczących niniejszej Umowy (które nie są odzwierciedlone w Umowie Spółki), transakcji w niej przewidzianych, oraz tajemnicy przedsiębiorstwa (w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji) którejkolwiek ze Stron, w tym ich działalności, za wyjątkiem samego faktu zawarcia niniejszej Umowy („Informacje Poufne”). Strony zobowiązują się do nieujawniania bez zgody stosownych Stron, Poufnych Informacji osobom trzecim oraz niewydawania ogłoszeń ani publicznych oświadczeń dotyczących Poufnych Informacji, w jakimkolwiek czasie oraz do niewykorzystywania Poufnych Informacji do celów innych niż te, dla których zostały one pierwotnie przekazane. Informacje Poufne mogą zostać ujawnione doradcom i zleceniobiorcom Stron, o ile osoby te są związane odpowiednim zobowiązaniem do zachowania w poufności tychże informacji. Strony oświadczają, że jako Informacje Poufne nie będą traktowane informacje o fakcie zawarcia niniejszej Umowy i udzielonym finansowaniu, tożsamość Inwestorów oraz łączna kwota Inwestycji.
 2. Każda ze Stron zobowiązuje się nie ujawniać Informacji Poufnych za wyjątkiem sytuacji, w których: (i) będzie to wymagane przepisami prawa lub zażąda tego właściwy organ w ramach przyznanych mu uprawnień do żądania takich informacji (ii) są znane Stronie z innych źródeł, bez obowiązku zachowania ich w tajemnicy oraz bez naruszenia niniejszej Umowy lub (iii) Strona uzyska na to uprzednią pisemną pod rygorem nieważności, zgodę wszystkich pozostałych Stron, poza Aniołami Biznesu, lub (iv) ujawnienie będzie konieczne w ramach toczącego się między Stronami postępowania sądowego lub mediacyjnego.
 3. Postanowienia Punktu 1 pozostaną w mocy przez cały czas obowiązywania niniejszej Umowy oraz przez okres 3 (trzech) lat po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu, z wyjątkiem Poufnych Informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w którym to przypadku to zobowiązanie do zachowania poufności pozostanie w mocy tak długo, jak długo te Poufne Informacje spełniać będą wymogi określone w ustawie.

Umowa inwestycyjna – baza wiedzy

Artykuł jest częścią serii dotyczącej umowy inwestycyjnej, poniżej znajdziesz odnośniki do pozostałych wpisów. Jeśli, któryś z artykułów nie jest jeszcze podlinkowany, oznacza to, że wpis dotyczący tego zagadnienia pojawi się na blogu w najbliższej przyszłości.

  1. komparycja (opis stron umowy inwestycyjnej),
  2. definicje,
  3. zasady inwestycji, tj. jak ma wyglądać struktura kapitałowa spółki po dokonaniu inwestycji, wysokości wkładu inwestora, zasad objęcia nowych udziałów przez inwestora,
  4. zasady wprowadzania w spółce programów opcji na akcje dla pracowników (tzw. ESOP),
  5. anti dilution clause, czyli ochrona inwestora przed rozwodnieniem,
  6. oświadczenia i zapewnienia spółki oraz founderów spółki,
  7. zasady ładu korporacyjnego, czyli zasady funkcjonowania walnego zgromadzenia, rady nadzorczej oraz zarządu,
  8. zasady rozporządzania udziałami,
  9. prawo pierwszeństwa nabycia udziałów,
  10. tag along, czyli prawo przyłączenia się do zbycia udziałów,
  11. drag along, czyli prawo pociągnięcia do zbycia udziałów,
  12. lock-up,
  13. zakaz konkurencji i działania na rzecz spółki,
  14. prawo odkupu i reverse vesting,
  15. odpowiedzialność stron,
  16. wygaśnięcie umowy,
  17. poufność.