Klauzula Tag Along w umowie inwestycyjnej

Klauzula Tag Along w umowie inwestycyjnej

Postanowienia TAG ALONG w umowie inwestycyjnej

Kolejnym podstawowym postanowieniem każdej umowy inwestycyjnej w świecie venture capital jest klauzula tag along czyli postanowienie dotyczące przyłączenia się do sprzedaży udziałów. Klauzula tag along jest najczęściej elementem rozdziału umowy inwestycyjnej dotyczącej rozporządzania udziałami.

Zasada działania klauzuli tag along

Esencją klauzuli tag along jest uprawnienie konkretnego wspólnika do przyłączenia się do sprzedaży udziałów dokonywanej przez innego wspólnika na rzecz podmiotu trzeciego. Takie uprawnienie może być zrealizowane pod warunkiem gdy nie zostało wykorzystane uprawnienie wynikające z prawa pierwszeństwa.

W przypadku gdy potencjalny kupujący nie będzie chciał kupić także udziałów podmiotu realizującego uprawnienie tag along, taka sprzedaż nie będzie mogła dojść do skutku. W przypadku inwestycji typu venture capital, uprawnienie przyłączenia się do sprzedaży przysługuje zazwyczaj wyłącznie inwestorom.

Przykładowa klauzula tag along

Przykładowa klauzula przyłączenia się do sprzedaży udziałów (tag along) może wyglądać następująco:

 1. Jeżeli Wspólnik Zbywający poweźmie zamiar zbycia części lub całości posiadanych przez niego udziałów Spółki na rzecz Wskazanego Nabywcy, zaś Wspólnicy Uprawnieni nie skorzystają skutecznie z przysługującego im Prawa Pierwszeństwa, to Inwestorom będzie przysługiwało prawo przyłączenia się do transakcji zbycia Zbywanych Udziałów na rzecz Wskazanego Nabywcy na takich samych warunkach jak Wspólnik Zbywający, uwzględniających wszelkie korzyści ekonomiczne uzyskane w zamian za Zbywane Udziały, przy czym własność Zbywanych Udziałów przejdzie na Wskazanego Nabywcę nie wcześniej niż po otrzymaniu przez wszystkich Inwestorów uczestniczących w transakcji zbycia Zbywanych Udziałów, pełnej ceny za Zbywane Udziały („Prawo Przyłączenia„).
  a) Prawo Przyłączenia obejmować będzie Udziały Inwestorów, korzystających z Prawa Przyłączenia na następujących zasadach:
  i) w przypadku zbycia Zbywanych Udziałów przez Wspólnika Zbywającego na rzecz podmiotu niebędącego Podmiotem Konkurencyjnym Inwestorzy mają prawo do zbycia posiadanych przez siebie Udziałów w liczbie proporcjonalnej (pro rata) do udziałów zbywanych przez Wspólnika Zbywającego;
  ii) w przypadku zbycia Zbywanych Udziałów przez Wspólnika Zbywającego na rzecz Podmiotu Konkurencyjnego Inwestorzy mają prawo do zbycia wszystkich posiadanych przez siebie Udziałów.
 2. Każdy z Inwestorów może wykonać Prawo Przyłączenia poprzez złożenie Wspólnikowi Zbywającemu, w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty otrzymania Zawiadomienia o Zamiarze Zbycia, zamiast Oświadczenia o Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa, pisemnego oświadczenia o wykonaniu tego prawa, określając w nim liczbę udziałów, które chciałby sprzedać Wskazanemu Nabywcy („Oświadczenie o Przyłączeniu”). Inwestor może wskazać w Oświadczeniu o Przyłączeniu udziały w liczbie wynikającej z zasad określonych w Punkcie XXX W przypadku złożenia przez Inwestora Oświadczenia o Przyłączeniu, Wspólnik Zbywający będzie zobowiązany doprowadzić do tego, by Wskazany Nabywca złożył temu Inwestorowi, nie później niż w chwili zawarcia transakcji ze Wspólnikiem Zbywającym, w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym ofertę nabycia udziałów Inwestora w liczbie określonej w Oświadczeniu o Przyłączeniu na takich samych warunkach, w szczególności za taką samą cenę za jeden udział, na jakich Zbywane Udziały zbywał będzie Wspólnik Zbywający. Oferta, dla swej ważności, powinna wskazywać, że cena nabycia udziałów zostanie zapłacona przez Wskazanego Nabywcę nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej przyjęcia przez Inwestora. Oferta powinna pozostawać wiążąca, co najmniej w okresie 30 (trzydziestu) dni od dnia jej doręczenia.
 3. Oświadczenie o Przyłączeniu jest bezskuteczne, jeżeli nie zostanie złożone w wyżej wymienionym 30 (trzydziesto) dniowym terminie lub jeżeli zostanie wykonane Prawo Pierwszeństwa.
 4. W przypadku zbycia lub rozporządzenia udziałami przez Wspólnika Zbywającego z naruszeniem Prawa Przyłączenia oraz Prawa Pierwszeństwa, a także w przypadku nieuiszczenia przez Wskazanego Nabywcę całości ceny za udziały nabywane, zbycie lub rozporządzenie udziałami przez Wspólnika Zbywającego będzie bezskuteczne w stosunku do Spółki oraz Wspólników Uprawnionych.

Umowa inwestycyjna – baza wiedzy

Artykuł jest częścią serii dotyczącej umowy inwestycyjnej, poniżej znajdziesz odnośniki do pozostałych wpisów. Jeśli, któryś z artykułów nie jest jeszcze podlinkowany, oznacza to, że wpis dotyczący tego zagadnienia pojawi się na blogu w najbliższej przyszłości.

  1. komparycja (opis stron umowy inwestycyjnej),
  2. definicje,
  3. zasady inwestycji, tj. jak ma wyglądać struktura kapitałowa spółki po dokonaniu inwestycji, wysokości wkładu inwestora, zasad objęcia nowych udziałów przez inwestora,
  4. zasady wprowadzania w spółce programów opcji na akcje dla pracowników (tzw. ESOP),
  5. anti dilution clause, czyli ochrona inwestora przed rozwodnieniem,
  6. oświadczenia i zapewnienia spółki oraz founderów spółki,
  7. zasady ładu korporacyjnego, czyli zasady funkcjonowania walnego zgromadzenia, rady nadzorczej oraz zarządu,
  8. zasady rozporządzania udziałami,
  9. prawo pierwszeństwa nabycia udziałów,
  10. tag along, czyli prawo przyłączenia się do zbycia udziałów,
  11. drag along, czyli prawo pociągnięcia do zbycia udziałów,
  12. lock-up,
  13. zakaz konkurencji i działania na rzecz spółki,
  14. prawo odkupu i reverse vesting,
  15. odpowiedzialność stron,
  16. wygaśnięcie umowy,
  17. poufność.