Spółka kapitałowa

Spółka kapitałowa

Spółka kapitałowa

Czym jest spółka kapitałowa?

Spółka kapitałowa to rodzaj spółki, w której kluczowe znaczenie ma majątek, czyli kapitał. W odróżnieniu od spółek osobowych, spółka kapitałowa posiada osobowość prawną, zmienny kapitał i skład osobowy, oddziela majątek spółki od majątków wspólników, ogranicza odpowiedzialność za zobowiązania do spółki, prowadzi sprawy spółki pośrednio i różnicuje prawa i obowiązki wspólników względem spółki.

Rodzaje spółek kapitałowych

Spółka z o.o. jest spółką handlową, zaliczaną do grona spółek kapitałowych, która posiada osobowość prawną. Może być utworzona w każdym celu, który jest dopuszczalny prawnie przez jednego, bądź kilku wspólników będących zarówno osobami fizycznymi, osobami prawnymi (spółka z o.o. nie może być jednak zawiązana wyłącznie przez inną jednoosobową spółkę z o.o.) jak i jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną. Kapitał zakładowy w spółce z o.o. dzieli się na udziały i powinien wynosić co najmniej 5000 zł. Spółka z o.o. powstaje z chwilą wpisu do KRS (wcześniej tj. pomiędzy zawarciem umowy spółki a wpisem spółki do rejestru, działa ona jako „spółka w organizacji”)

Spółka akcyjna jest spółką handlową, zaliczaną do grona spółek kapitałowych, która posiada osobowość prawną. Może być zawarta przez jedną lub więcej osób zarówno fizycznych jak i prawnych, z zastrzeżeniem, że nie może być zawiązana wyłącznie przez jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Kapitał zakładowy spółki akcyjnej wynosi co najmniej 100 000 zł i dzieli się na akcje o równej wartości nominalnej.

Prosta spółka akcyjna jest spółką handlową, zaliczaną do grona spółek kapitałowych, która posiada osobowość prawną. Do polskiego porządku prawnego została wprowadzona 1 lipca 2021 r. co czyni ją najmłodszą ze wszystkich spółek handlowych funkcjonujących w polskim systemie prawnym. Może być utworzona przez jedną, bądź kilka osób – będących zarówno osobami fizycznymi, osobami prawnymi (nie może być jednak zawiązana wyłącznie przez jednoosobową spółkę z o.o.) jak i jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną – w każdym celu, który jest dopuszczalny prawnie.

Spółki kapitałowe muszą przestrzegać prawa handlowego. Uzyskują one osobowość prawną po wpisaniu do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Mogą zaciągać zobowiązania, nabywać prawa, występować w sądzie jako strona, a za zobowiązania odpowiadają swoim majątkiem (kapitałem).

Rodzaje spółek kapitałowych – podsumowanie

 

Spółki kapitałowe Skrót
spółka akcyjna S.A. lub SA
prosta spółka akcyjna P.S.A. lub PSA
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. z o.o. lub spółka z o.o.

Potrzebujesz wsparcia prawnego naszej kancelarii?

Jako kancelaria prawna specjalizująca się w prawie spółek, oferujemy fachowe doradztwo prawne dla spółek kapitałowych.
Zespół Kancelarii Prawnej Linke Kulicki od lat rozwiązuje problemy dotyczące m.in. spółek akcyjnych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, a obsługa prawna spółek stanowi jeden z głównych obszarów jej działania.

W czym możemy Ci pomóc?

  • sporządzenie umowy spółki,
  • przygotowywanie wszelkich innych porozumień między wspólnikami,
  • wsparcie prawne przy obowiązkach rejestrowych,
  • wsparcie prawne w prowadzeniu biznesu (m.in. umowy, negocjacje, spory),
  • obsługa procesu likwidacji spółki,
  • przygotowanie planu sukcesji,
  • wsparcie przy przeniesieniu ogółu praw i obowiązków w spółce.