Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Prawnik dla spółki z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Prawnik dla spółki z o.o.

Spółka z o.o.

Czym jest spółka z o.o.?

Spółka z o.o. jest spółką handlową, zaliczaną do grona spółek kapitałowych, która posiada osobowość prawną. Może być utworzona w każdym celu, który jest dopuszczalny prawnie przez jednego, bądź kilku wspólników będących zarówno osobami fizycznymi, osobami prawnymi (spółka z o.o. nie może być jednak zawiązana wyłącznie przez inną jednoosobową spółkę z o.o.) jak i jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną. Kapitał zakładowy w spółce z o.o. dzieli się na udziały i powinien wynosić co najmniej 5000 zł. Spółka z o.o. powstaje z chwilą wpisu do KRS (wcześniej tj. pomiędzy zawarciem umowy spółki a wpisem spółki do rejestru, działa ona jako „spółka w organizacji”)

Zasady funkcjonowania spółki z o.o.

Spółka z o.o. funkcjonuje za pośrednictwem swoich organów tj. zarządu, który odpowiada za prowadzenie spraw spółki oraz jej reprezentację; zgromadzenia wspólników, które odpowiada za podejmowanie strategicznych decyzji dotyczących spółki takich jak m.in. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa, nabycie i zbycie nieruchomości czy rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki; oraz – jeżeli umowa spółki tak stanowi lub kapitał zakładowy spółki przewyższa kwotę 500 000 złotych, a wspólników jest więcej niż dwudziestu pięciu – rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej, których zadaniem jest nadzorowanie działalności spółki. Co do zasady, członkowie zarządu, rady nadzorczej oraz komisji rewizyjnej powoływani są uchwałą zgromadzenia wspólników.

Podejmowanie decyzji w spółce z o.o.

Decyzje w spółce z o.o. zapadają w formie uchwał podejmowanych przez organy spółki. Co do zasady, jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, uchwały w spółce z o.o. zapadają bezwzględną większością głosów. Należy jednak zaznaczyć, że do dokonania niektórych czynności, ustawowo wymagana jest odmienna większość. Dotyczy to uchwał zgromadzenia wspólników odnoszących się m.in. do: zmiany umowy spółki oraz rozwiązania spółki oraz zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części (przy powzięciu tych uchwał wymagana jest większość dwóch trzecich głosów), a także uchwał dotyczących istotnej zmiany przedmiotu działalności spółki (przy których wymagana jest większość trzech czwartych głosów). Umowa spółki może ustanowić surowsze warunki powzięcia tych uchwał, jednak co ważne, nie może ich złagodzić. Warto również zaznaczyć, że jeśli zmiana umowy spółki zakłada zwiększenie świadczeń wspólników, bądź uszczuplenie praw udziałowych przyznanych osobiście niektórym z nich, przy podjęciu uchwały zmieniającej umowę, wymagana jest zgoda wszystkich wspólników, których to dotyczy.

Reprezentacja w spółce z o.o.

Organem odpowiedzialnym za reprezentację w spółce z o.o. jest jej zarząd, a ukształtowanie zasad reprezentacji określa umowa spółki, która może przyjąć różne jej modele tj. przede wszystkim model reprezentacji samoistnej (jeden członek zarządu samodzielnie), łącznej (co najmniej dwóch członków zarządu łącznie) oraz łącznej mieszanej (członek zarządu łącznie z prokurentem). Możliwe jest również inne ukształtowanie sposobu reprezentacji spółki, zakładające m.in. reprezentacje samoistną przy czynnościach do określonej wartości oraz reprezentację łączną powyżej tej wartości. W przypadku braku postanowień umownych w zakresie reprezentacji, przyjmuje się jednak, że w przypadku gdy zarząd liczy więcej niż jednego członka, do reprezentacji spółki uprawnieni są łącznie dwaj członkowie zarządu, bądź członek zarządu wraz z prokurentem.

Umowa spółki z o.o.

Umowa spółki z o.o. jest zawierana w formie aktu notarialnego, bądź przy wykorzystaniu wzorca umowy udostępnionego w systemie S24. Powinna określać:

 • firmę i siedzibę spółki;
 • przedmiot działalności spółki;
 • wysokość kapitału zakładowego;
 • czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział;
 • liczbę i wartość nominalną udziałów objętych przez poszczególnych wspólników;
 • czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony.

Zmiany umowy spółki dokonuje zgromadzenie wspólników w drodze uchwały (kwestia wymaganej większości przy podejmowaniu uchwały została omówiona powyżej), która powinna być umieszczona w protokole sporządzonym przez notariusza (w przypadku umowy zawartej przy wykorzystaniu wzorca umowy możliwa jest również zmiana przy wykorzystaniu wzorca uchwały). Co ważne, zmianę umowy spółki zarząd powinien zgłosić do rejestru.

Odpowiedzialność za długi spółki z o.o.

W przypadku bezskutecznej egzekucji wierzytelności z majątku spółki z o.o., odpowiedzialność zostaje przeniesiona na członków zarządu spółki. Co istotne, w przypadku spełnienia przesłanek określonych w k.s.h. członkowie zarządu mogą się jednak uwolnić od tej odpowiedzialności. W tym miejscu należy również podkreślić, że za zobowiązania spółki nie odpowiadają – z dwoma wyjątkami – jej wspólnicy. Pierwszy wyjątek dotyczy zobowiązań spółki z o.o. w organizacji, za które solidarnie odpowiada spółka oraz osoby, które działały w jej imieniu. Warto jednak zaznaczyć, że w takim przypadku wspólnik odpowiada jedynie do wartości niewniesionego wkładu na pokrycie objętych udziałów. Drugi wyjątek dotyczy sytuacji w której wspólnik jest jednocześnie członkiem zarządu.

Różnice pomiędzy spółką z o.o. a spółką akcyjną

Bardzo istotną różnicą jest stopień trudności przy zakładaniu spółek. Do założenia spółki z o.o. wymagany jest kapitał zakładowy w wysokości 5 000 zł, natomiast w przypadku Spółki Akcyjnej, aż 100 000 zł. Warto również zaznaczyć, że w przeciwieństwie do spółki z o.o., spółka akcyjna nie może zostać założona przy wykorzystaniu wzorca umowy dostępnego w systemie S24. Kolejne różnice dotyczą m.in. podziału kapitału zakładowego, który w spółce z o.o. dzieli się na udziały a w spółce akcyjnej na akcje (spółce z o.o. udziały mogą być podzielne jak i niepodzielne. Ich wartość nominalna musi wynosić co najmniej 50 zł. Akcje w spółce akcyjnej są z kolei zawsze niepodzielne i mogą posiadać minimalną wartość nominalną w wysokości zaledwie 1 grosza). Bardzo ważną kwestią jest również możliwość funkcjonowania na giełdzie. Spółka Akcyjna może bowiem zostać wprowadzona na GPW, co jest niemożliwe w przypadku spółek z o.o.

Jak założyć spółkę z o.o.?

1. Zawarcie umowy spółki w formie altu notarialnego, bądź przy wykorzystaniu wzorca umowy udostępnionego w systemie S24.
2. Wniesienie przez wspólników wkładów na pokrycie całego kapitału zakładowego.
3. Powołanie zarządu oraz ustanowienie rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej, jeśli jest to wymagane mocą ustawy lub w umowie spółki.
4. Złożenie w formie elektronicznej wniosku o rejestrację spółki (od 1 lipca 2021 r. sądy rejestrowe nie przyjmują już papierowych wniosków). Jeśli umowę zawarto w formie papierowej, wniosek zgłasza się za pośrednictwem Portalu Rejestrów Sądowych. Jeśli umowę zawarto przy wykorzystaniu wzorca umowy, wniosek zgłasza się w systemie teleinformatycznym S24.
5. Wpisanie spółki do rejestru przedsiębiorców KRS przez sąd rejestrowy.

Potrzebujesz wsparcia prawnego naszej kancelarii?

Jako kancelaria prawna specjalizująca się w prawie spółek, oferujemy fachowe doradztwo prawne dla spółek z o.o.
Zespół Kancelarii Prawnej Linke Kulicki od lat rozwiązuje problemy dotyczące m.in. spółek z o.o., a obsługa prawna spółek stanowi jeden z głównych obszarów jej działania.

W czym możemy Ci pomóc?

 • sporządzenie umowy spółki z o.o.,
 • przygotowywanie wszelkich innych porozumień między wspólnikami,
 • wsparcie prawne przy obowiązkach rejestrowych,
 • wsparcie prawne w prowadzeniu biznesu (m.in. umowy, negocjacje, spory),
 • obsługa procesu likwidacji spółki z o.o.,
 • przygotowanie planu sukcesji,
 • obsługa w zakresie fuzji i przejęć (M&A),
 • wsparcie prawne w obsłudze posiedzeń organów spółek (zarząd, rada nadzorcza, zgromadzenie wspólników),
 • przeprowadzanie badania prawnego spółki (legal due diligence),
 • sporządzanie opinii i analiz prawnych w zakresie prawa spółek.