Blog Firmowy

Firma a przedsiębiorstwo – czy jest jakaś różnica?

⟨⟨ Powrót
Firma i przedsiębiorstwo. Czy to jest to samo?

Rozmowa pomiędzy prawnikiem a klientem potrafi czasami przypominać błędne koło. Wynika to z tego, że te same pojęcia są inaczej rozumiane przez radcę prawnego czy adwokata a inaczej przez zwykłego przedsiębiorcę, który nie ma wykształcenia prawniczego. Dobrym przykładem takiej różnicy między językiem prawnym a językiem potocznym jest odmienne rozumienie słowa “firma” i “przedsiębiorstwo”. W języku potocznym najczęściej pomiędzy firmą i przedsiębiorstwem stawiany jest znak równości. Ale dla prawnika rzecz się ma zupełnie inaczej.

Definicja przedsiębiorcy

Aby ten problem rozstrzygnąć należy sięgnąć do przepisów Kodeksu cywilnego. Zgodnie z nim przedsiębiorcą jest każda osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, która prowadzi we własnym imieniu działalność gospodarczą.

Definicję przedsiębiorcy znajduje się także w ustawie prawo przedsiębiorców. Zgodnie z nią:

  1. Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą.
  2. Przedsiębiorcami są także wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

Dodatkowo, zgodnie z ustawą prawo przedsiębiorców działalnością gospodarczą jest zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły.

W skrócie można więc powiedzieć, że przedsiębiorcą jest osoba lub podmiot prowadzący działalność gospodarczą. Czym w takim razie w języku prawnym jest “firma”?

Definicja firmy

Skoro wiesz już czym jest przedsiębiorca to następnym krokiem jest ustalenie czym jest firma. Kodeks cywilny wskazuje, że:

§ 1. Przedsiębiorca działa pod firmą.
§ 2. Firmę ujawnia się we właściwym rejestrze, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.

Łatwo więc wyciągnąć wniosek, że poprzez “firmę” prawnicy rozumieją nazwę przedsiębiorstwa. Nazwa przedsiębiorstwa powinna być oryginalna i w miarę możliwości unikalna tak aby udało się ją odróżnić od innych przedsiębiorstw, w szczególności tych funkcjonujących na tym samym rynku. Kodeks cywilny wskazuje, że:

§ 1. Firma przedsiębiorcy powinna się odróżniać dostatecznie od firm innych przedsiębiorców prowadzących działalność na tym samym rynku.
§ 2. Firma nie może wprowadzać w błąd, w szczególności co do osoby przedsiębiorcy, przedmiotu działalności przedsiębiorcy, miejsca działalności, źródeł zaopatrzenia.

Firma osoby fizycznej

Firmą osoby fizycznej jest jej imię i nazwisko. Nie wyklucza to włączenia do firmy pseudonimu lub określeń wskazujących na przedmiot działalności przedsiębiorcy, miejsce jej prowadzenia oraz innych określeń dowolnie obranych.

Przykładowo, jeśli jesteś przedsiębiorcą w branży motoryzacyjnej firma twojego przedsiębiorstwa może brzmieć: Warsztat Samochodowy Szybko Tanio Dobrze Jan Kowalski.

Firma osoby prawnej

W przypadku osób prawnych jak np. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Kodeks cywilny precyzuje to odmiennie niż w przypadku osoby fizycznej.

§ 1. Firmą osoby prawnej jest jej nazwa.
§ 2. Firma zawiera określenie formy prawnej osoby prawnej, które może być podane w skrócie, a ponadto może wskazywać na przedmiot działalności, siedzibę tej osoby oraz inne określenia dowolnie obrane.
§ 3. Firma osoby prawnej może zawierać nazwisko lub pseudonim osoby fizycznej, jeżeli służy to ukazaniu związków tej osoby z powstaniem lub działalnością przedsiębiorcy.

Umieszczenie w firmie nazwiska albo pseudonimu osoby fizycznej wymaga pisemnej zgody tej osoby, a w razie jej śmierci – zgody jej małżonka i dzieci.

Firma spółek osobowych

W przypadku jednostek nieposiadających osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną sytuacja wygląda jeszcze inaczej. Dla każdej ze spółek osobowych, tj. spółki jawnej, spółki partnerskiej, spółki komandytowej i spółki komandytowo-akcyjnej. Kwestie te reguluje Kodeks spółek handlowych odpowiednio dla każdej z tych spółek. I tak:

Firma spółki jawnej powinna zawierać nazwiska lub firmy (nazwy) wszystkich wspólników albo nazwisko albo firmę (nazwę) jednego albo kilku wspólników oraz dodatkowe oznaczenie „spółka jawna”.

Firma spółki partnerskiej powinna zawierać nazwisko co najmniej jednego partnera, dodatkowe oznaczenie „i partner” bądź „i partnerzy” albo „spółka partnerska” oraz określenie wolnego zawodu wykonywanego w spółce.

Firma spółki komandytowej powinna zawierać nazwisko jednego lub kilku komplementariuszy oraz dodatkowe oznaczenie „spółka komandytowa”. Jeżeli komplementariuszem jest osoba prawna, firma spółki komandytowej powinna zawierać pełne brzmienie firmy (nazwy) tej osoby prawnej z dodatkowym oznaczeniem „spółka komandytowa”. Nie wyklucza to zamieszczenia nazwiska komplementariusza, który jest osobą fizyczną. Nazwisko komandytariusza nie może być zamieszczane w firmie spółki. W przypadku zamieszczenia nazwiska lub firmy (nazwy) komandytariusza w firmie spółki, komandytariusz ten odpowiada wobec osób trzecich tak jak komplementariusz.

Firma spółki komandytowo-akcyjnej powinna zawierać nazwiska jednego lub kilku komplementariuszy oraz dodatkowe oznaczenie „spółka komandytowo-akcyjna”. Jeżeli komplementariuszem jest osoba prawna, firma spółki komandytowo-akcyjnej powinna zawierać pełne brzmienie firmy (nazwy) tej osoby prawnej z dodatkowym oznaczeniem „spółka komandytowo-akcyjna”. Nie wyklucza to zamieszczenia nazwiska komplementariusza, który jest osobą fizyczną. Nazwisko albo firma (nazwa) akcjonariusza nie może być zamieszczana w firmie spółki. W przypadku zamieszczenia nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariusza w firmie spółki akcjonariusz ten odpowiada wobec osób trzecich tak jak komplementariusz.