Spółka partnerska - Prawnik dla spółki partnerskiej

Spółka partnerska - Prawnik dla spółki partnerskiej

Spółka partnerska

Czym jest spółka partnerska?

Spółka partnerska jest osobową spółką handlową utworzoną przez wspólników (partnerów) w celu wykonywania wolnego zawodu (lub kilku wolnych zawodów, chyba że przepisy branżowe na to nie pozwalają). Spółka partnerska prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą (nazwą). Spółka partnerska powstaje z chwilą wpisu do KRS.

Partnerami w spółce partnerskiej mogą być jedynie osoby fizyczne posiadające uprawnienia do wykonywania wolnych zawodów, którymi na podstawie przepisów k.s.h. oraz ustaw szczególnych są m.in. zawody: adwokata, aptekarza, architekta, inżyniera budownictwa, biegłego rewidenta, brokera ubezpieczeniowego, doradcy podatkowego, maklera papierów wartościowych, doradcy inwestycyjnego, księgowego, lekarza, lekarza dentysty, lekarza weterynarii, notariusza, pielęgniarki, położnej, fizjoterapeuty, radcy prawnego, rzecznika patentowego, rzeczoznawcy majątkowego i tłumacza przysięgłego.

Zasady funkcjonowania spółki partnerskiej

Najistotniejszą kwestią związaną z funkcjonowaniem spółki partnerskiej jest wybór modelu zarządzania tj. tego czy przyjęto model klasyczny dla spółek osobowych, w którym za prowadzenie spraw oraz reprezentację spółki odpowiadają bezpośrednio wspólnicy spółki partnerskiej, czy przyjęto model znany ze spółek kapitałowych tj. ustanowiono zarząd, który w tym przypadku przejmuje powyższe kompetencje.

Warto podkreślić, że członkiem zarządu spółki partnerskiej musi być co najmniej jeden partner (pozostali członkowie zarządu nie muszą być partnerami w spółce).

W przypadku modelu klasycznego dla spółek osobowych, co do zasady, prawo prowadzenia spraw spółek przysługuje wszystkim partnerom. Umowa spółki partnerskiej może jednak dowolnie ukształtować zasady jej bieżącego funkcjonowania, w tym m.in. przyznać prawo prowadzenia spraw tylko niektórym partnerom, bądź zarówno partnerom jak i osobom trzecim. Niedopuszczalne jest jednak powołanie do zarządu spółki partnerskiej wyłącznie osób trzecich.

Podejmowanie decyzji w spółce partnerskiej

Sposób podejmowania decyzji w spółce partnerskiej zależy od przyjętego modelu zarządzania oraz rodzaju czynności. W przypadku spraw dotyczących codziennego funkcjonowania spółki partnerskiej (zwykły zarząd), każdy z partnerów/członków zarządu spółki partnerskiej może dokonywać czynności samodzielnie, bez uprzedniej uchwały pozostałych partnerów.

Należy jednak zaznaczyć, że jeśli przed dokonaniem tej czynności, sprzeciwi się jej choćby jeden z pozostałych partnerów/członków zarządu, wymagana jest wówczas wcześniejsza uchwała wszystkich partnerów, którym powierzono prowadzenie spraw spółki (bądź wszystkich pozostałych członków zarządu jeśli w spółce ustanowiono zarząd).

W przypadku spraw przekraczających zwykły zarząd, czyli w przypadku czynności o doniosłym charakterze dla funkcjonowania spółki partnerskiej (np. zakup bardzo drogiej maszyny), bezwzględnie wymagana jest uchwała wszystkich partnerów/członków zarządu, również tych, którym nie powierzono prowadzenia spraw spółki.

W przypadku czynności nagłej, grożącej poważną szkodą dla spółki, partnerzy mający prawo do prowadzenia spraw spółki (bądź członkowie zarządu jeśli w spółce ustanowiono zarząd), mogą dokonać jej bez wcześniejszej uchwały pozostałych partnerów/członków zarządu.

Reprezentacja w spółce partnerskiej

Kwestia reprezentacji spółki partnerskiej jest również zależna od przyjętego w spółce modelu zarządzania. Ustanowienie zarządu wiąże się z przekazaniem temu organowi kompetencji z zakresu reprezentacji spółki partnerskiej. Sposób reprezentacji jest tożsamy z zasadami funkcjonującymi w spółkach kapitałowych tj. w braku odmiennych postanowień umownych, jeśli zarząd posiada więcej niż jednego członka, obowiązującym sposobem reprezentacji jest współdziałanie dwóch członków zarządu, bądź członka zarządu wraz z prokurentem.

Z kolei, jeżeli w spółce partnerskiej nie ustanowiono zarządu, a umowa spółki partnerskiej nie przewiduje inaczej, każdy partner ma prawo do samodzielnego reprezentowania spółki partnerskiej i składania w jej imieniu wiążących ją oświadczeń. Partner może zostać pozbawiony tego prawa jedynie z ważnych powodów, na mocy uchwały spółki (wymagana jest większość 3/4 głosów w obecności co najmniej dwóch trzecich ogólnej liczby partnerów, z zastrzeżeniem, że umowa może przewidywać surowsze warunki).

Umowa spółki partnerskiej

Obligatoryjnymi elementami umowy spółki partnerskiej są:

 • określenie wolnego zawodu wykonywanego przez partnerów w ramach spółki;
 • przedmiot działalności spółki;
 • nazwiska i imiona partnerów, którzy dobrowolnie ponoszą nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki;
 • w przypadku gdy spółkę reprezentują tylko niektórzy partnerzy, nazwiska i imiona tych partnerów;
 • firma i siedziba spółki;
 • czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony;
 • określenie wkładów wnoszonych przez każdego partnera i ich wartość.

Umowa spółki partnerskiej jest zawierana w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiany umowy spółki dokonują partnerzy jednomyślną uchwałą.

Odpowiedzialność za długi spółki partnerskiej

Regulacje dotyczące odpowiedzialności za długi spółki partnerskiej można uznać za wyjątkowe w kontekście pozostałych form spółek funkcjonujących w polskim porządku prawnym. Wspomniana wyjątkowość jest spowodowana charakterem wspólników spółki partnerskiej tj. osób wykonujących wolny zawód.

Co do zasady, partnerzy w spółce partnerskiej odpowiadają za długi spółki bez ograniczeń, całym swoim majątkiem osobistym. Wyjątkiem jest brak odpowiedzialności partnera za zobowiązania spółki powstałe w związku z wykonywaniem przez pozostałych partnerów wolnego zawodu w spółce, jak również za zobowiązania spółki będące następstwem działań lub zaniechań osób zatrudnionych przez spółkę na podstawie umowy o pracę lub innej umowy, które podlegały kierownictwu innego partnera przy świadczeniu usług związanych z przedmiotem działalności spółki. Warto jednak zaznaczyć, że k.s.h. przewiduje możliwość dobrowolnego zobowiązania się w umowie spółki partnera (bądź kilku partnerów), do ponoszenia nieograniczonej odpowiedzialności za długi spółki z majątku osobistego.

Różnice pomiędzy spółką partnerską a spółką komandytową

Przy omawianiu różnic pomiędzy tymi spółkami, należy skupić się na trzech zagadnieniach. Pierwsze dotyczy możliwości ustanowienia zarządu w spółce partnerskiej – czyli organu niedopuszczalnego w ramach spółki jawnej. Inną istotną kwestią jest różnica w zakresie odpowiedzialności bowiem w spółce jawnej, wszyscy wspólnicy odpowiadają bez ograniczeń za wszystkie zobowiązania spółki, zatem również te, do których przyczynił się rażący błąd innego wspólnika. Przy omawianiu różnic warto również wspomnieć o zawodowym charakterze spółki partnerskiej tj. wymogu posiadania odpowiednich uprawnień. W spółce jawnej nie dość, że nie ma takich wymagań to równocześnie możliwe jest również założenie jej przez osoby prawne, bądź jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną.

Jak założyć spółkę partnerską?

1. Zawarcie umowy spółki partnerskiej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Złożenie w formie elektronicznej wniosku o rejestrację spółki za pośrednictwem Portalu Rejestrów Sądowych (od 1 lipca 2021 r. sądy rejestrowe nie przyjmują już papierowych wniosków).
3. Wpisanie spółki do rejestru przedsiębiorców KRS przez sąd rejestrowy.

Potrzebujesz wsparcia prawnego naszej kancelarii?

Jako kancelaria prawna specjalizująca się w prawie spółek, oferujemy fachowe doradztwo prawne dla spółek partnerskich.
Zespół Kancelarii Prawnej Linke Kulicki od lat rozwiązuje problemy dotyczące m.in. spółek partnerskich, a obsługa prawna spółek stanowi jeden z głównych obszarów jej działania.

W czym możemy Ci pomóc?

 • sporządzenie umowy spółki partnerskiej,
 • przygotowywanie wszelkich innych porozumień między partnerami,
 • wsparcie prawne przy obowiązkach rejestrowych,
 • wsparcie prawne w prowadzeniu biznesu (m.in. umowy, negocjacje, spory),
 • obsługa procesu likwidacji spółki partnerskiej,
 • przygotowanie planu sukcesji,
 • wsparcie przy przeniesieniu ogółu praw i obowiązków w spółce.
 • przeprowadzanie badania prawnego spółki (legal due diligence),
 • sporządzanie opinii i analiz prawnych w zakresie prawa spółek.