Blog Firmowy

Termin sporządzenia sprawozdania finansowego za 2022 r.

⟨⟨ Powrót
Termin sporządzenia sprawozdań finansowych za 2022 r.

Pierwsza połowa roku dla spółek kapitałowych zawsze stoi pod znakiem przygotowywania i zatwierdzania sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy. Jak wygląda taki proces w praktyce?

Przygotowanie sprawozdania finansowego

W pierwszej kolejności spółka musi przygotować samo sprawozdanie finansowe. Sprawozdanie finansowe sporządza się na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych. Zasadniczo będzie to 31 grudnia.

Sprawozdanie finansowe należy przygotować do 31 marca roku następującego po zamkniętym roku obrotowym. Jeśli więc przygotowujesz sprawozdanie za 2022 rok to masz na to czas do 31 marca 2023 roku.

Sprawozdanie finansowe sporządza się w postaci elektronicznej oraz opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Z czego składa się sprawozdanie finansowe?

Sprawozdanie finansowe składa się z:

  1. bilansu,
  2. rachunku zysków i strat,
  3. informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Wszelkie niezbędne elementy poszczególnych części sprawozdania finansowego znajdziesz w ustawie o rachunkowości począwszy od rozdziału 5.

Sprawozdanie z działalności

W przypadku m.in. spółek kapitałowych, spółek komandytowo-akcyjnych i spółdzielni kierownik jednostki sporządza, wraz z rocznym sprawozdaniem finansowym, sprawozdanie z działalności jednostki. W przypadku ww. podmiotów jest to sprawozdanie z działalności zarządu.

Sprawozdanie z działalności zarządu powinno obejmować istotne informacje o stanie majątkowym i sytuacji finansowej, w tym ocenę uzyskiwanych efektów oraz wskazanie czynników ryzyka i opis zagrożeń. Są to takie informacje jak:

  1. zdarzenia istotnie wpływające na działalność jednostki,
  2. przewidywany rozwój,
  3. osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju,
  4. aktualna i przewidywana sytuacja finansowa,
  5. posiadane przez jednostkę oddziały,
  6. instrumenty finansowe i zarządzanie ryzykiem finansowym.

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego

Roczne sprawozdanie finansowe zatwierdza się nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego. W praktyce oznacza to, że jeśli przygotowujesz sprawozdanie finansowe za 2022 rok to musisz je zatwierdzić do 30 czerwca 2023 roku.

Po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego powinno być ono złożone do rejestru sądowego w terminie 15 dni od jego zatwierdzenia. Maksymalnie więc może to być 15 lipca każdego roku. Pamiętaj jednak, że jeśli zatwierdzić sprawozdanie przed 30 czerwca to ten termin będzie się zmieniał.

Sprawozdanie finansowe składa zawsze kierownik jednostki. W przypadku spółek będzie to po prostu zarządu. Do sprawozdania finansowego należy dołączyć także sprawozdanie z badania przez biegłego rewidenta jeżeli sprawozdanie podlegało takiemu badaniu. Dodatkowo należy złożyć odpis uchwały zatwierdzającej sprawozdanie finansowe oraz uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty. W praktyce taki protokół z ww. uchwałami zawiera także uchwały o udzieleniu absolutorium każdemu z członków zarządu osobno.

Niezależnie od zgłoszenia zarząd ma również obowiązek dać do ogłoszenia wprowadzenie do sprawozdania finansowego stanowiące część informacji dodatkowej, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy, w terminie 15 dni od ich zatwierdzenia. Ogłoszenia dokonuje się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.