Blog prawniczy

Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę jawną

⟨⟨ Powrót
Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę jawną

Każdy przedsiębiorca rozpoczynając prowadzenie biznesu musi wybrać formę organizacyjną, w jakiej będzie występował w obrocie. Objęcie podatkiem CIT spółek komandytowych sprawiło, że wiele firm szuka bardziej opłacalnej alternatywy. Na czym polega przekształcenie spółki komandytowej w jawną i jak je przeprowadzić?

Różnice między spółką komandytową a spółką jawną

Zarówno spółka jawna, jak i spółka komandytowa są spółkami osobowymi co oznacza, że decydującą rolę odgrywa w nich czynnik personalny, a nie kapitałowy. Co więcej duża część przepisów regulujących spółki jawne znajduje zastosowanie także do spółek komandytowych.

Zasadnicza różnica między nimi polega na zakresie odpowiedzialności wspólników. W spółce jawnej wszyscy oni odpowiadają za zobowiązania spółki subsydiarnie, solidarnie i całym swoim majątkiem.

W spółce komandytowej wyróżnia się natomiast dwie kategorie wspólników:

  • komplementariusze odpowiadają za zobowiązania analogicznie, jak wspólnik spółki jawnej;
  • komandytariusze odpowiadają za zobowiązania wyłącznie do wysokości zadeklarowanej sumy komandytowej.

Każda spółka komandytowa musi składać się z przynajmniej jednego komplementariusza i jednego komandytariusza.

Należy wskazać, że w spółce jawnej każdy ze wspólników jest uprawniony do prowadzenia spraw spółki i jej reprezentacji. Odmienne zapisy można zamieścić w umowie. W przypadku spółki komandytowej spółkę reprezentują komplementariusze, komandytariusz może być wyłącznie pełnomocnikiem. Nie może również prowadzić spraw spółki, chyba że co innego wynika z treści umowy.

Jak przebiega przekształcenie spółki komandytowej w jawną?

Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę jawną polega na zmianie formy organizacyjnoprawnej na podstawie przepisów art. 551 i n. kodeksu spółek handlowych.

Pierwszym krokiem jest stworzenie planu przekształcenia. Powinien on zawierać projekt uchwały o przekształceniu, umowy spółki jawnej (przekształcanej) oraz sprawozdanie finansowe spółki komandytowej (przekształconej). Plan tworzą wszyscy komplementariusze, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Jak przekształcić spółkę komandytową w spółkę jawną?

Wspólnicy spółki komandytowej powinny być dwukrotnie zawiadomieni o zamiarze przekształcenia na podstawie art. 560 k.s.h. Zawiadomienie musi zawierać przede wszystkim wszystkie istotne elementy planu przekształcenia oraz miejsce i termin, gdzie wspólnicy mogą zapoznać się z planem przekształcenia. Należy do niego załączyć dokumentację przekształceniową, w tym projekt uchwały oraz umowy spółki jawnej. Ze względu na bardzo dużą plastyczność umowy spółki jawnej zaleca się powierzenie jej sporządzenie doświadczonym prawnikom.

Kolejny etap obejmuje podjęcie uchwały o przekształceniu. Stosownie do art. 562 k.s.h. w tym celu wymagana jest zgoda wszystkich wspólników. Uchwała powinna być umieszczona w protokole sporządzonym przez notariusza, inaczej nie wywoła skutków prawnych.

W treści uchwały należy wskazać co najmniej;

  • typ spółki, w jaki spółka zostaje przekształcona;
  • zakres praw przyznanych osobiście wspólnikom uczestniczącym w spółce przekształconej, jeśli takie prawa są przewidziane;
  • imiona i nazwiska wspólników prowadzących sprawy spółki i reprezentujących ją w relacjach z innymi podmiotami;
  • zgodę na brzmienie umowy spółki.

Ostatnim krokiem jest wpis przekształcenia do Krajowego Rejestru Sądowego. Wniosek składają wszyscy wspólnicy spółki jawnej uprawnieni do jej reprezentacji.

Skutki przekształcenia spółki komandytowej w spółkę jawną

Skutkiem przekształcenia spółki komandytowej w spółkę jawną jest przede wszystkim pojawienie się w KRS nowego podmiotu, podczas gdy spółka przekształcana zostaje wykreślona. Termin w którym dokonano wpisu uważa się za dzień przekształcenia.

Spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej. Kontynuacja praw i obowiązków sprawia, że nie zachodzi potrzeba podpisywania nowych umów z kontrahentami. Ciągłość podmiotowa zostaje zachowana również na płaszczyźnie procesowej i prawnopodatkowej.

Przez co najmniej 1 rok od dnia przekształcenia spółka powinna używać w nazwie określenia „dawniej” ze wskazaniem firmy spółki przekształcanej.
Artykuł 584 k.s.h. zabezpiecza interesy wierzycieli – w przypadku przekształcenia wspólnicy nowej spółki odpowiadają na dotychczasowych zasadach przez okres 3 lat licząc od dnia przekształcenia.

W zależności od terminu w jakim zostaną przygotowane dokumenty do przekształcenia oraz czasu rozpatrzenia wniosku przekształcenie może trwać nawet kilka miesięcy. Korzystając z profesjonalnej pomocy prawnej można skrócić ten czas do niezbędnego minimum.

Obsługa prawna przekształceń spółek

Kancelaria prawna Linke Kulicki od lat specjalizuje się w obsłudze prawnej przekształceń spółek prawa handlowego. Nie tylko doskonale znamy obowiązujące przepisy, ale także praktykę sądową, dlatego oferujemy naszym klientom sprawne przekształcenie spółki komandytowej w spółkę jawną z zachowaniem niezbędnych formalności.

W ramach usługi kompletujemy niezbędną dokumentację, nadzorujemy poszczególne etapy przekształcenia oraz składamy wniosek o wpis spółki do KRS.
Dzięki naszej pomocy wspólnicy mogą skupić się na dalszym rozwoju biznesu, nasi specjaliści zajmą się dbałością o formalnoprawny aspekt całej procedury.