Blog prawniczy

Przekształcenie spółki akcyjnej w prostą spółkę akcyjną

⟨⟨ Powrót
przekształcenie S.A. w PSA

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki akcyjnej coraz częściej szukają bardziej przyjaznej alternatywy. Okazuje się, że nie zawsze musi być nią spółka akcyjna. Rosnącym zainteresowaniem cieszy się prosta spółka akcyjna. Wyjaśniamy, jak przebiega przekształcenie spółki akcyjnej w prostą spółkę akcyjną i dlaczego takie przekształcenie się opłaca.

Jak przekształcić Spółkę Akcyjną w Prostą Spółkę Akcyjną?

Przekształcenie Spółki Akcyjnej w Prostą Spółkę Akcyjną odbywa się z zachowaniem regulacji ogólnych o przekształcaniu spółek, a także przepisach poświęconych stricte transformacji podmiotowej spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową, tj. art. 577 do art. 580 k.s.h. W procesie przekształcenia można wyróżnić następujące etapy:

Jak przebiega przekształcenie Spółki Akcyjnej w Prostą Spółkę Akcyjną?

W procesie przekształcenia można wyróżnić następujące etapy:

 • sporządzenie planu przekształcenia spółki wraz z załącznikami;
 • ogłoszenie planu przekształcenia;
 • zawiadomienie wspólników o zamiarze przekształcenia;
 • powzięcie uchwały o przekształceniu spółki S.A. w PSA;
 • powołanie członków organów PSA oraz zawarcie umowy prostej spółki akcyjnej;
 • złożenie wniosku o wpis PSA do KRS

Dodatkowo należy wskazać na dodatkowe warunki wymienione w art. 577 §1 k.s.h.:

 • za przekształceniem spółki muszą wypowiedzieć się wspólnicy reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego, większością ¾ głosów (jeżeli statut S.A. nie wskazuje surowszych warunków);
 • spółka przekształcana ma zatwierdzone sprawozdania finansowe za co najmniej dwa ostatnie lata obrotowe (lub cały okres nieobjęty sprawozdaniem rocznym w razie funkcjonowania przez krótszy czas);
 • przekształcana spółka akcyjna ma całkowicie pokryty kapitał zakładowy;
 • kapitał akcyjny spółki przekształconej będzie nie niższy niż kapitał akcyjny spółki przekształcanej.

Warto podkreślić, że przekształcenie spółki akcyjnej w prostą spółkę akcyjną nie wymaga już badania planu przekształcenia przez biegłego rewidenta. Obowiązek ten został ograniczony do przekształceń innych spółek w spółkę akcyjną.

Finalizacja przekształcenia może zająć nawet 3-4 miesiące. Skorzystanie z pomocy prawnej pozwala znacząco skrócić okres oczekiwania. Doświadczeni prawnicy zadbają o dochowanie niezbędnych formalności.

Skutki przekształcenia Spółki Akcyjnej w Prostą Spółkę Akcyjną

Zasadniczym skutkiem przekształcenia spółki akcyjnej w prostą spółkę akcyjną jest powstanie nowego podmiotu, podczas gdy poprzedni zostaje wykreślony z KRS przez sąd rejestrowy z urzędu. Termin wpisu PSA jest jednocześnie terminem przekształcenia.

Przekształcenie spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową odbywa się z zachowaniem zasady kontynuacji. Oznacza to, że nowopowstała Prosta Spółka Akcyjna wstępuje w prawa i obowiązki Spółki Akcyjnej. Z mocy prawa staje się stroną kontraktów (w tym umów o pracę), nie zachodzi więc potrzeba podpisywania aneksów. Ciągłość jest zachowana także w aspekcie procesowym – jeśli z udziałem spółki toczą się postępowania sądowe lub administracyjne – oraz prawnopodatkowym.

Przekształcenie podmiotowe to również bardziej praktyczne kwestie – spółka zachowuje wypracowaną wcześniej zdolność kredytową. Co do zasady nie musi ubiegać się po raz kolejny o udzielenie jej ulg, zezwoleń lub koncesji, chyba że co innego wynika z przepisów prawa albo treści decyzji administracyjnej.

Dlaczego warto przekształcić Spółkę Akcyjną w Prostą Spółkę Akcyjną?

Przyczyn, które przemawiają za przekształceniem spółki akcyjnej w prostą spółkę akcyjną jest wiele. Przede wszystkim prowadzenie klasycznej Spółki Akcyjnej wiąże się z wysokimi kosztami. Jest silnie sformalizowanym procesem. Warto pamiętać, że ustawodawca zdecydował się kilka lat temu na wprowadzenie obowiązku dematerializacji akcji, co w praktyce sprawia, że rejestr akcjonariuszy jest jawny dla spółki oraz poszczególnych akcjonariuszy.

Prowadzenie PSA jest obarczone mniejszą liczbą obowiązków i prostsze, ale jednocześnie nadal pozwala na korzystanie z takich rozwiązań, jak program ESOP (ang. Employee Stock Option Plan).To skuteczny sposób wprowadzenia w firmie unikalnej formy gratyfikacji w postaci przyznania akcji kluczowym pracownikom.

Dzięki wdrożeniu programu ESOP firmie łatwiej jest zatrzymać przy sobie specjalistów o kluczowym znaczeniu, których praca w sposób bezpośredni przekłada się na wyniki finansowe. Program pozwala na zmotywowanie pracowników, ponieważ mają oni świadomość, że poprzez otrzymanie udziałów zyskują realny wpływ na kierunek rozwoju firmy.

Jednocześnie spółka:

 • utrzymuje pracowników w firmie;
 • buduje renomę i wizerunek;
 • zwiększa swoją atrakcyjność i konkurencyjność.

Skuteczne wdrożenie ESOP wymaga przygotowania odpowiedniej dokumentacji, tj. regulaminu oraz umowy o przystąpienie. Ich opracowanie warto zlecić doświadczonej kancelarii prawnej.

Przekształcenie Spółki Akcyjnej w Prostą Spółkę Akcyjną – Kancelaria Prawna Warszawa

Kancelaria Linke Kulicki specjalizuje się w przekształceniach podmiotowych spółek prawa handlowego. Naszym klientom oferujemy kompleksowe wsparcie na każdym etapie przekształcenia spółki akcyjnej w prostą spółkę akcyjną. Przygotujemy niezbędną dokumentację, złożymy wniosek rejestrowy oraz zajmiemy się bieżącą obsługą prawną podmiotu.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w opracowywaniu oraz wdrażaniu programów motywacyjnych, w tym planów ESOP, które sprawiają, że firma działa efektywniej dzięki zwiększeniu zaangażowania ze strony kluczowych pracowników.

Dzięki naszej pomocy nowopowstała prosta spółka akcyjna może skupić się na rozwoju prowadzonego biznesu bez obawy o formalnoprawny aspekt działalności gospodarczej.