Blog prawniczy

Wniosek restrukturyzacyjny – o czym warto pamiętać?

⟨⟨ Powrót
Wniosek restrukturyzacyjny – co powinien zawierać

Proces restrukturyzacji ma zastosowanie głównie w przypadku firm, które znajdują się w wyjątkowo trudnej sytuacji finansowej. Restrukturyzacja w tym trybie daje szansę uniknięcia wszczęcia postępowania egzekucyjnego przez wierzyciela czy też złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

Warto mieć na uwadze, że celem postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika przez umożliwienie mu restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami, a w przypadku postępowania sanacyjnego – również przez przeprowadzenie działań sanacyjnych, przy zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 maja 2015 r. prawo restrukturyzacyjne postępowanie restrukturyzacyjne może być prowadzone w jednym z czterech trybów:

  1. postępowania o zatwierdzenie układu;
  2. przyspieszonym postępowaniu układowym;
  3. postępowaniu układowym;
  4. postępowaniu sanacyjnym.

Zgodnie z art. 7 ustawy prawo restrukturyzacyjne postępowanie restrukturyzacyjne wszczynane jest na wniosek dłużnika. Przepisy stanowią o tym co powinien taki wniosek zawierać, jakie są elementy istotne. Przez wniosek restrukturyzacyjny należy rozumieć wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego oraz wniosek o zatwierdzenie układu przyjętego w postępowaniu o zatwierdzenie układu.

Wraz z wnioskiem dłużnik składa wstępny plan restrukturyzacyjny, który zgodnie z przepisami powinien zawierać co najmniej:

  1. analizę przyczyn trudnej sytuacji ekonomicznej dłużnika;
  2. wstępny opis i przegląd planowanych środków restrukturyzacyjnych i związanych z nimi kosztów;
  3. wstępny harmonogram wdrożenia środków restrukturyzacyjnych.

Należy pamiętać o tym, że wstępny plan restrukturyzacyjny zawiera również sprawozdanie finansowe dłużnika sporządzone na dzień przypadający w okresie trzydziestu dni przed dniem złożenia wniosku.

Obowiązujące przepisy restrukturyzacyjne dostarczają przedsiębiorcom wielu instrumentów prawnych umożliwiających skuteczne przeprowadzenie procesu restrukturyzacji i uniknięcie stanu niewypłacalności.

Warto pamiętać o tym, że od dnia 1 grudnia 2021 r. wszystkie postępowania restrukturyzacyjne prowadzone są w systemie teleinformatycznym Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ).

W przypadku zaistnienia ustawowych przesłanek i podjęciu decyzji o ratowaniu prowadzonego biznesu poprzez wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego warto w takiej sytuacji skorzystać z pomocy prawnika, doradcy restrukturyzacyjnego czy kancelarii specjalizującej się w prowadzeniu tego rodzaju postępowań.