Blog Firmowy

Restrukturyzacja firmy – czym jest i na czym polega?

⟨⟨ Powrót
Restrukturyzacja firmy - na czym polega?

Restrukturyzacja firmy to zbiór działań, które mają na celu ochronę biznesu przed ogłoszeniem upadłości. Dzięki temu przedsiębiorca nadal może się rozwijać, spłacając jednocześnie swoje zobowiązania bez obawy o utratę majątku. Na czym polega restrukturyzacja firmy i co warto o niej wiedzieć?

Na czym polega restrukturyzacja firmy?

Restrukturyzacja firmy to zbiór działań, które mają na celu ochronę biznesu przed ogłoszeniem upadłości. Dzięki temu przedsiębiorca nadal może się rozwijać, spłacając jednocześnie swoje zobowiązania bez obawy o utratę majątku. Postępowania restrukturyzacyjne prowadzone są na podstawie ustawy prawo restrukturyzacyjne, które określa warunki i przebieg procedury.

Głównym celem restrukturyzacji firmy jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika poprzez zawarcie układu z wierzycielami oraz przeprowadzenie działań sanacyjnych. Oczywiście restrukturyzacja to nie tylko ochrona majątku dłużnika, ale również zabezpieczenie praw przysługujących wierzycielom. Restrukturyzacja nigdy nie może zmierzać do ich pokrzywdzenia.

W przeciwieństwie do upadłości, restrukturyzacja firmy nie polega na spieniężeniu przedsiębiorstwa. Wręcz przeciwnie, poprzez działania optymalizacyjne dąży się do zwiększenia wartości biznesu i poprawy jego rentowności.

Postępowanie restrukturyzacyjne prowadzi sąd upadłościowy.

Warunki poddania się restrukturyzacji

Warto zaznaczyć, że z restrukturyzacji firmy mogą skorzystać wyłącznie przedsiębiorcy, ale bez względu na formę organizacyjnoprawną. Zdolność restrukturyzacyjna przysługuje:

  • osobom fizycznym;
  • osobom prawnym;
  • jednostkom organizacyjnym.

Działania restrukturyzacyjne mogą zostać podjęte przez dłużnika niewypłacalnego lub zagrożonego niewypłacalnością, przy czym pojęcie niewypłacalności należy interpretować analogicznie jak w ustawie prawo upadłościowe.

Oznacza to, że za niewypłacalnego uznaje się dłużnika, który utracił zdolność do regulowania na bieżąco swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, czyli opóźnia się z ich realizacją dłużej niż 3 miesiące. W przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych o niewypłacalności świadczy również stan, kiedy zobowiązania pieniężne przekraczają wartość majątku i taki stan utrzymuje się przez okres przekraczający 24 miesiące.

Rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych

Ustawodawca wyodrębnił kilka rodzajów postępowań restrukturyzacyjnych, które różnią się między sobą przede wszystkim stopniem sformalizowania.

Najbardziej liberalne jest postępowanie o zatwierdzenie układu. W jego toku wierzyciel zawiera układ bezpośrednio z wierzycielami. Rola sądu ogranicza się do zatwierdzenia układu. Ten tryb nie jest dostępny w sytuacji, kiedy suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem przekracza 15% ogółu wierzytelności uprawniających do głosowania.

Przyspieszone postępowanie układowe pozwala na skrócenie czasu trwania restrukturyzacji firmy do minimum. Wymaga jednak, aby dłużnik przygotował gotowe propozycje układowe oraz wstępny plan restrukturyzacji. Wierzyciele nie mają możliwości zgłaszania sprzeciwu wobec spisu wierzytelności. Dłużnik jest chroniony przed egzekucją.

W postępowaniu układowym plan restrukturyzacji oraz spis wierzytelności sporządza nadzorca sądowy. Wierzyciele mogą zgłaszać sprzeciw wobec spisu w postępowaniu sądowym. Nie zawsze dłużnik będzie mógł skorzystać z tego trybu – musi wykazać, że posiada środki do bieżącego regulowania kosztów postępowania oraz zaciąganych zobowiązań.

Postępowanie sanacyjne cechuje się najdalej idącym formalizmem. Wprawdzie chroni dłużnika przed egzekucją i umożliwia wypowiadanie umów (w tym umów pracowniczych), ale wierzyciele zatwierdzają układ dopiero po akceptacji podjętych działań restrukturyzacyjnych.

Ustawodawca wprowadził również uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne, które ma na celu ułatwienie i przyspieszenie restrukturyzacji firmy.

Jak wygląda postępowanie restrukturyzacyjne?

Restrukturyzację firmy rozpoczyna wniosek dłużnika o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego. Działania restrukturyzacyjne nadzoruje doradca restrukturyzacyjny.

W toku postępowania powstaje lista wierzytelności, która obejmuje wszystkich wierzycieli objętych układem. Dłużnik prezentuje wierzycielom propozycje układowe. Jeżeli zostaną one zaakceptowane, sąd zatwierdza układ obligując dłużnika do jego wykonania. Doprowadzenie do konsensu jest kluczowe, ponieważ w razie braku porozumienia sąd umarza postępowanie restrukturyzacyjne.

Restrukturyzacja firmy może przebiegać na wiele różnych sposobów, dlatego opracowanie strategii działania warto skonsultować z doświadczoną kancelarią prawną.

Obsługa prawna restrukturyzacji firm

Kancelaria Linke Kulicki ma wieloletnie doświadczenie w obsłudze postępowań restrukturyzacyjnych. Reprezentujemy uczestników, przygotowujemy niezbędne pisma procesowe oraz zapewniamy kompleksową obsługę prawną na każdym etapie postępowania.

Pomagamy znaleźć stronom optymalne rozwiązanie, w razie potrzeby realizujemy procesy M&A, przeprowadzamy carving-out biznesu, optymalizujemy model organizacyjny. Dzięki temu dłużnik poprawia swoją płynność finansową i rentowność przedsiębiorstwa, co pozwala na efektywne przeprowadzenie restrukturyzacji firmy.

Kancelaria Linke Kulicki wychodzi naprzeciw oczekiwaniom wszystkim przedsiębiorcom, którzy potrzebują wsparcia w związku z niewypłacalnością lub jej ryzykiem. Wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi procedur insolwencyjnych, znajomość praktyki sądów upadłościowych, a przede wszystkim doskonała znajomość przepisów prawa pozwala nam działać szybko, skutecznie i zapewnić naszym Klientom bezpieczeństwo.