Blog prawniczy

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w prostą spółkę akcyjną

⟨⟨ Powrót
Przekształcenie Jednoosobowej Działalności Gospodarczej w Prostą Spółkę Akcyjną

Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą mogą zmienić swoją formę organizacyjno-prawną na inną. Zwykle taka zmiana jest podyktowana rozwojem biznesu, ale pozwala również na ograniczenie odpowiedzialności za zobowiązania oraz przynosi szereg innych korzyści. Jedną z możliwości w zakresie zmiany formy prowadzonej działalności jest przekształcenie JDG w jednoosobową spółkę kapitałową, np. prostą spółkę akcyjną. Jak przeprowadzić przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w prostą spółkę akcyjną?

Jak przekształcić jednoosobową działalność gospodarczą w P.S.A. krok po kroku?

Możliwość przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w jednoosobową spółkę kapitałową przewidują przepisy kodeksu spółek handlowych od art. 551 do 570 oraz od art. 5841 do 58413. Procedura przekształcenia JDG w prostą spółkę akcyjną to kilkuetapowy proces, na który składają się następujące działania:

  • sporządzenie planu przekształcenia przedsiębiorcy wraz z załącznikami oraz opinią biegłego rewidenta dotyczącą poprawności i rzetelności planu. Plan sporządza się w formie aktu notarialnego i powinien on zawierać co najmniej ustalenie wartości bilansowej majątku na dzień poprzedzający sporządzenie planu przekształcenia;
  • złożenie oświadczenia w formie aktu notarialnego o przekształceniu przedsiębiorcy. Treść oświadczenia musi obejmować m.in. rodzaj spółki przekształcanej, wysokość kapitału akcyjnego oraz nazwiska i imiona członków zarządu spółki przekształconej;
  • powołanie organów spółki przekształconej;
  • zawarcie umowy prostej spółki akcyjnej;
  • dokonanie wpisu P.S.A. w KRS i wykreślenie jednoosobowej działalności gospodarczej z CEIDG. Wniosek o wpis do KRS składają wszyscy członkowie zarządu spółki przekształconej.

Warto zwrócić uwagę, że do założenia P.S.A. wystarczy kapitał akcyjny w wysokości 1 zł, co czyni ją znacznie łatwiej dostępną niż klasyczną spółkę akcyjną.

Co warto wiedzieć o przekształceniu jednoosobowej działalności w P.S.A.?

Przekształcenie jednoosobowej działalności w prostą spółkę akcyjną nie oznacza, że spółka kapitałowa może obrać swoją nazwę w sposób całkowicie dowolny. Jeżeli zmiana firmy (nazwy) przedsiębiorcy w związku z przekształceniem nie polega jedynie na dodaniu informacji o formie prawnej (“P.S.A.”), spółka przez co najmniej rok od przekształcenia ma obowiązek podawania w nawiasie dawnej nazwy.

Należy podkreślić, że zmiana szaty organizacyjnej nigdy nie stanowi możliwości ucieczki od potencjalnego zadłużenia. Zgodnie z art. 58413 k.s.h. przedsiębiorca przekształcany odpowiada solidarnie ze spółką przekształconą za zobowiązania zaciągnięte w toku prowadzenia działalności jednoosobowej przez okres 3 lat od dnia przekształcenia.

Skutki przekształcenia jednoosobowej działalności w prostą spółkę akcyjną

Przedsiębiorca przekształcany staje się spółką przekształconą z chwilą wpisu spółki do rejestru. Ustawodawca zadecydował o zastosowaniu w tym przypadku zasady kontynuacji co oznacza, że prosta spółka akcyjna przejmuje wszelkie prawa i obowiązki przedsiębiorcy, w tym co do zasady zezwolenia, koncesje oraz ulgi, chyba że ustawa lub decyzja administracyjna stanowi inaczej. Nie ma potrzeby zawierania nowych umów z kontrahentami lub pracownikami.

Ciągłość następuje też na drodze procesowej oraz prawnopodatkowej, choć jedynie w takim zakresie, w jakim jest to możliwe mając na względzie zmianę typu podmiotu (np. spółka nie płaci PIT, ale CIT). Proces przekształcania JDG w P.S.A.. może trwać nawet kilka miesięcy. Prawnicy z doświadczeniem w realizacji przekształceń spółek mogą skrócić czas oczekiwania do niezbędnego minimum.

Dlaczego warto przekształcić jednoosobową działalność w Prostą Spółkę Akcyjną?

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w Prostą Spółkę Akcyjną pozwala również na wdrożenie programów motywacyjnych dla pracowników i współpracowników, takich jak ESOP (ang. Employee Stock Option Plan). Pozwalają one na przydzielenie – oprócz podstawowego wynagrodzenia lub premii – gratyfikacji w postaci akcji firmy.

ESOP pozwala na utrzymanie w firmie pracowników o kluczowym znaczeniu dla rozwoju biznesu, np. pracowników IT, managerów, specjalistów ds. sprzedaży. Wśród zalet takiego rozwiązania warto wymienić przede wszystkim:

  • większe zaangażowanie specjalistów w działanie spółki;
  • wzrost efektywności firmy;
  • prezentację spółki jako nowoczesnej, stosującej innowacyjne sposoby wynagradzania pracowników.

Wdrożenie programu motywacyjnego ESOP warto skonsultować z doświadczoną kancelarią prawną, która zadba o implementację rozwiązań wspierających wizerunek spółki. Przygotujemy zarówno regulamin programu ESOP, jak i umowy przystąpienia zawierane między pracownikami a spółką.

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w Prostą Spółkę Akcyjną

Kancelaria Linke Kulicki od wielu lat specjalizuje się w kompleksowej obsłudze transakcji M&A oraz przekształceń podmiotowych. Doświadczeni specjaliści zadbają o sprawne przekształcenie jednoosobowej działalności w prostą spółkę akcyjną, a także pomogą opracować program ESOP, który znacząco zwiększy efektywność prowadzonego biznesu.

Dzięki naszej pomocy akcjonariusze mogą skupić się przede wszystkim na dążeniu do rozwoju spółki poprzez planowanie kolejnych inwestycji bez obawy o formalno-prawny aspekt działalności gospodarczej.