Blog prawniczy

Likwidacja spółki partnerskiej – jak rozwiązać spółkę partnerską?

⟨⟨ Powrót

Spółka partnerska to specyficzny rodzaj spółki osobowej, zarezerwowanej dla osób wykonujących tzw. wolny zawód. Jej regulacja w kodeksie spółek handlowych jest dosyć krótka, ale częściowo nawiązuje do przepisów określających zasady funkcjonowania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a także spółki jawnej. Z tego względu procedura likwidacyjna niekiedy budzi wątpliwości. Jak przebiega likwidacja spółki partnerskiej i co warto o niej wiedzieć?

Jakie są przyczyny rozwiązania spółki partnerskiej?

Przyczyny rozwiązania spółki partnerskiej zostały wskazane w art. 98 k.s.h. Należy do nich:

 • wystąpienie przyczyny przewidzianej w umowie spółki (np. nieosiągnięcie określonego wyniku biznesowego);
 • podjęcie jednomyślnej uchwały przez wszystkich partnerów;
 • ogłoszenie upadłości przez spółkę;
 • utrata przez wszystkich partnerów prawa do wykonywania wolnego zawodu;
 • prawomocne orzeczenie sądu – np. w skutek żądania przez wspólnika rozwiązania spółki z ważnych powodów na mocy art. 63 §1 k.s.h.

Warto zwrócić uwagę na specyficzną regulację przewidzianą w art. 98 §2 k.s.h. Jeżeli dojdzie do sytuacji, kiedy w spółce pozostanie tylko jeden partner lub tylko jeden partner będzie dysponował uprawnieniami do wykonywania wolnego zawodu, spółka ulega rozwiązaniu najpóźniej z upływem roku od dnia zaistnienia którejkolwiek z tych przyczyn.

Teoretycznie więc może dojść do sytuacji, kiedy w obrocie przez krótki czas będzie funkcjonowała jednoosobowa spółka partnerska, a jedyny jej członek będzie aktywnie poszukiwał wspólnika do kontynuowania biznesu właśnie w tej formie lub też ostatecznie podejmie decyzję o jej likwidacji.

Oprócz przyczyn rozwiązania typowych dla spółki partnerskiej, analogiczny skutek wywrze:

 • śmierć partnera lub ogłoszenie przez niego upadłości;
 • wypowiedzenie umowy spółki przez partnera lub wierzyciela partnera.

Nie należy jednak utożsamiać samego rozwiązania spółki z jej likwidacją. Ziszczenie się przesłanki rozwiązania uruchamia dopiero procedurę likwidacyjną, ale samo w sobie nie prowadzi do utraty bytu prawnego przez spółkę partnerską. W sytuacji kiedy zajdzie którakolwiek z przyczyn rozwiązania spółki, niezbędne staje się wszczęcie postępowania likwidacyjnego (lub w przypadku upadłości – upadłościowego), chyba że partnerzy przewidzieli inną możliwość zakończenia prowadzenia działalności.

Wypada wspomnieć, że wspólnicy mają możliwość zapobieżenia wszczęciu postępowania likwidacyjnego, jeżeli podejmą uchwałę zakładającą kontynuowanie działalności lub też w dalszym ciągu prowadzą spółkę. Nie można jednak zapobiec skutkom prawomocnego orzeczenia sądowego rozwiązującego spółkę.

Jak wygląda postępowanie likwidacyjne w przypadku spółki partnerskiej?

Kodeks spółek handlowych nie reguluje w sposób odrębny procedury likwidacyjnej w przypadku spółki partnerskiej. Niezbędne staje się więc sięgnięcie do przepisów o spółce jawnej i odpowiednie ich zastosowanie. O czym pamiętać, aby likwidacja spółki przebiegała sprawnie?

Wyznaczenie likwidatorów spółki partnerskiej i zgłoszenie likwidacji spółki partnerskiej do sądu rejestrowego

Likwidację w spółce partnerskiej przeprowadzają wszyscy wspólnicy, a jeżeli został powołany zarząd – członkowie tego organu – chyba że uchwała partnerów wskazuje inaczej. Warto pamiętać, aby uchwała powołująca likwidatorów jednocześnie wskazywała na przechowawcę ksiąg i dokumentów. Zarówno otwarcie, jak i zakończenie likwidacji powinno być zgłoszone do KRS. Obecnie zgłoszenia do sądu rejestrowego są realizowane wyłącznie za pośrednictwem Portalu Rejestrów Sądowych.

Z momentem otwarcia likwidacji wygasa prokura i nie można ustanowić kolejnego prokurenta. Spółka musi funkcjonować w obrocie z dodatkiem „w likwidacji”.

Przeprowadzenie czynności likwidacyjnych w spółce partnerskiej

Czynności likwidacyjne z reguły są najbardziej czasochłonnym etapem całej procedury. Zwłaszcza w przypadku spółek, które przez długi czas działały aktywnie na rynku ten etap potrafi trwać nawet kilka lat. Wyróżnia się cztery etapy działania likwidatorów:

 • zakończenie bieżących interesów spółki. W praktyce oznacza to wypowiedzenie wiążących spółkę osobową umów ramowych, redukcję zatrudnienia;
 • uregulować wymagalne zobowiązania i zabezpieczyć wykonanie zobowiązań niewymagalnych, o których istnieniu spółka wiedziała;
 • ściągnięcie wierzytelności – obejmuje wszystkie działania mające na celu odzyskanie należnych spółce środków, od skierowania do dłużnika wezwania do zapłaty, aż do wytoczenia powództwa przed sąd powszechny i uzyskania prawomocnego wyroku;
 • majątek spółki powinien zostać upłynniony i podzielony między partnerów w stosownie do udziału w zysku.

Jeżeli majątku spółki nie wystarcza na pokrycie wszystkich zobowiązań, odpowiadają za nie partnerzy proporcjonalnie do udziału w stracie lub stosownie do postanowień umowy spółki. W sytuacji, gdy nie wszyscy wspólnicy są wypłacalni, zadłużenie przypadające na niewypłacalnego partnera pokrywają pozostali partnerzy.

Zakończenie likwidacji spółki partnerskiej i wykreślenie spółki z rejestru

Po zakończeniu czynności likwidacyjnych likwidatorzy zgłaszają do KRS fakt zakończenia likwidacji wraz z wnioskiem o wykreślenie spółki partnerskiej z rejestru. Rozwiązanie spółki następuje z chwilą uprawomocnienia się postanowienia sądu rejestrowego o wykreśleniu spółki.

Likwidatorzy powinni pamiętać o obowiązku sporządzenia bilansu likwidacyjnego na dzień otwarcia oraz zakończenia likwidacji. Jeżeli procedura trwała dłużej niż 1 rok, sprawozdanie finansowe należy sporządzić na zakończenie każdego roku obrotowego.

Likwidacja spółki partnerskiej a formalności urzędowe

Spółka powinna wyrejestrować zwolnionych pracowników z ubezpieczeń na formularzu ZUS-ZWUA w terminie 7 dni od dnia ustania stosunku pracy. Jeśli podatnik był wpisany do rejestru VAT, należy złożyć do właściwego ze względu na siedzibę spółki urzędu skarbowego formularz VAT-Z będący podstawą wyrejestrowania z rejestru podatników VAT.

Po otwarciu likwidacji należy też dokonać aktualizacji wpisu w rejestrze CRBR.

Likwidacja spółki partnerskiej – Kancelaria Prawna Linke Kulicki

Likwidacja spółki partnerskiej jest procesem wielowątkowym i dosyć złożonym. Istotne znaczenie ma zachowanie kolejności poszczególnych czynności, dlatego w razie wątpliwości warto skorzystać ze wsparcia profesjonalistów. Kancelaria Linke Kulicki świadczy kompleksową pomoc prawną na rzecz przedsiębiorców. Pomożemy przeprowadzić procedurę likwidacyjną krok po kroku tak, aby zajęła ona jak najmniej czasu.