Blog prawniczy

Numery NIP i REGON – jak uzyskać potwierdzenie ich nadania?

⟨⟨ Powrót

Od grudnia 2014 r. urzędy nie przesyłają już przedsiębiorcom potwierdzeń nadania numerów NIP i REGON. Jak w takim razie nowo powstała spółka ma wykazać kontrahentom, że oznaczenia, którymi się posługuje, rzeczywiście zostały jej nadane przy rejestracji?

Zasada jednego okienka a NIP i REGON

Począwszy od grudnia 2014 r. ułatwiono przedsiębiorcom zakładanie działalności gospodarczej, wprowadzając „zasadę jednego okienka”. W uproszczeniu można powiedzieć, że ma ona na celu ułatwienie całego procesu zakładania działalności gospodarczej, niezależnie od wybranej formy organizacyjno-prawnej.

Jedną z emanacji tej zmiany jest rezygnacja z obowiązujących wcześniej formularzy NIP-2 oraz RG-1. Nadanie numerów NIP i REGON następuje automatycznie, ponieważ poszczególne organy i urzędy przekazują między sobą wniosek złożony przez przedsiębiorcę, uzupełniając go o kolejne dane.

Jak wygląda nadanie numeru NIP?

Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) jest wykorzystywany głównie podczas kontaktu z organami podatkowymi, np. przy składaniu deklaracji podatkowych. W obrocie gospodarczym NIP z reguły wymagany jest przy przetargach.

Obecnie przedsiębiorca nie musi już występować do naczelnika urzędu skarbowego o wydanie potwierdzenia nadania numeru NIP. Stosownie do brzmienia art. 8b ust. 3 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, potwierdzeniem nadania NIP dla podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jest ujawnienie tego numeru w KRS i CEIDG. Wystarczy więc uzyskać pełny odpis z właściwego rejestru.

Warto pamiętać, że Ministerstwo Finansów umożliwia zweryfikowanie NIP kontrahenta poprzez narzędzie zamieszczona w Portalu Podatkowym. Jeśli masz wątpliwości co do danych udostępnionych przez kontrahenta, może sprawdzić NIP na własną rękę.

Nadanie numeru REGON

W przypadku numeru REGON zastosowanie znajduje ustawa o statystyce publicznej. Zgodnie z jej art. 43 informacja o nadaniu podmiotowi i jego jednostkom lokalnym numerze identyfikacyjnym udostępniana jest na stronie internetowej GUS lub za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej. Udostępnienie danych za pośrednictwem strony internetowej Głównego Urzędu Statystycznego lub platformy ePUAP jest potwierdzeniem dokonania wpisu tych informacji w rejestrze podmiotów.

W praktyce wystarczy więc okazanie kontrahentom wydruku z witryny GUS. Niemniej jednak Art. 43 ust. 3 przewiduje możliwość wystąpienia z wnioskiem o wydanie stosownego zaświadczenia. Jest ono udostępniane w terminie 7 dni od dnia otrzymania żądania.

Czy przekształcenie spółki powoduje zmianę numerów NIP i REGON?

Zmiana formy organizacyjno-prawnej prowadzonej działalności gospodarczej to jedna z typowych metod optymalizacji prowadzonego biznesu. Czy po przekształceniu spółka musi występować o nowe numery NIP lub REGON?

Na szczęście nie ma takiej potrzeby. Zgodnie z zasadą kontynuacji przekształcony podmiot otrzymuje wprawdzie nowy numer KRS, ale NIP i REGON zostają te same. Wynika to odpowiednio z art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz §12 ust. 7 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń.

Należy jednak pamiętać, że ta zasada nie obowiązuje przy przekształceniu jednoosobowego przedsiębiorcy w spółkę prawa handlowego (np. przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w Prostą Spółkę Akycjną). W takiej sytuacji nadawane są nowe numer NIP i REGON, choć bez potrzeby występowania o nie przez przedsiębiorcę.

Pomoc prawna dla jednoosobowej działalności gospodarczej

Jako kancelaria prawna specjalizująca się w obsłudze prawnej firm, oferujemy między innymi profesjonalnie wsparcie prawne dla jednoosobowych działalności gospodarczych. Zespół Kancelarii Linke Kulicki od lat rozwiązuje problemy polskich przedsiębiorców a obsługa prawna jednoosobowych działalności gospodarczych stanowi jeden z obszarów naszego działania. W celu uzyskania konkretnej oferty, prosimy o uzupełnienie poniższego formularza lub kontakt telefoniczny pod numerem +48 789 178 462.