Blog prawniczy

Kto może być członkiem zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?

⟨⟨ Powrót

Pytanie o to, kto może być członkiem zarządu jest pytaniem jakie powinien sobie zadać każdy kto zakłada lub prowadzi spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Na wstępie należy podkreślić, że członkiem zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością musi być osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a więc musi być to osoba pełnoletnia, której w żaden sposób zdolności do czynności prawnych nie ograniczono.

W dalszej kolejności należy wskazać, że ograniczenia w zakresie możliwości zasiadania w zarządzie w spółkach kapitałowych są zawarte w art.18 kodeksu spółek handlowych.

Na mocy tego przepisu nie może być członkiem zarządu (a także rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, likwidatorem albo być prokurentem) osoba, która została skazana prawomocnym wyrokiem są przestępstwa określone w art. 587-5872, art. 590 i art. 591 kodeksu spółek handlowych oraz art. 228-231 i rozdziałach XXXIII-XXXVII kodeksu karnego. Mowa między innymi o przestępstwach dotyczących nieprzekazania informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień do których przekazania członek zarządu jest zobowiązany, a także o przestępstwach o charakterze korupcyjnym, przeciwko ochronie informacji, przeciwko wiarygodności dokumentów (np. fałszerstwo), przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, a także o przestępstwach przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi.

Warto zauważyć, że zakaz, o którym mowa powyżej, ustaje z upływem piątego roku od dnia uprawomocnienia się wyroku skazującego, chyba że wcześniej nastąpiło zatarcie skazania.

Należy dodać, że zgodnie z art.18 § 4 kodeksu spółek handlowych, w terminie trzech miesięcy od dnia uprawomocnienia się wyroku skazującego, skazany może złożyć wniosek do sądu, który wydał wyrok, o zwolnienie go z zakazu pełnienia funkcji w spółce handlowej lub o skrócenie czasu obowiązywania zakazu. Nie dotyczy to jednak przestępstw popełnionych umyślnie.

Należy zaznaczyć, że są kategorie podmiotów regulowanych, w których możliwość zasiadania w zarządzie jest obwarowana znacznie surowszymi wymogami. Są to choćby instytucje finansowe takie jak banki, zakłady ubezpieczeń czy towarzystwa funduszy inwestycyjnych. W tego rodzaju podmiotach dodatkowo badane przez uprawniony organ nadzoru może być doświadczenie zawodowe oraz szereg innych kwestii, które będą stanowić potwierdzenie, że dana osoba będzie należycie sprawować mandat członka zarządu danej spółki.