Blog prawniczy

Czym jest organizacja pożytku publicznego (OPP)?

⟨⟨ Powrót

Za sprawą możliwości przekazywania 1,5% (a wcześniej 1%) podatku dochodowego na organizacje pożytku publicznego, powszechna stała się wiedza, że takie właśnie organizacje funkcjonują. Do tego momentu w powszechnej świadomości była raczej informacja, że istnieją organizacje pozarządowe. Do tej kategorii były wrzucane wszystkie funkcjonujące NGO (non-governmental organizations), także te będące organizacjami pożytku publicznego. Czym są więc OPP i czemu mają szczególny status jako organizacje pozarządowe?

Ustawa o działalności pożytku publicznego

Takie kwestie jak:

 1. prowadzenie działalności pożytku publicznego przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych oraz współpraca organów administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi,
 2. uzyskiwanie przez organizacje pozarządowe statusu organizacji pożytku publicznego oraz funkcjonowanie organizacji pożytku publicznego,
 3. sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem działalności pożytku publicznego,
 4. tworzenia i funkcjonowania rad działalności pożytku publicznego,

regulowane są przez ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

To właśnie w tej ustawie znajdziesz najważniejsze informacje o organizacjach pożytku publicznego.

Czym jest organizacja pożytku publicznego?

Aby wyjaśnić czym jest organizacja pożytku publicznego najpierw trzeba wyjaśnić czym jest organizacja pozarządowa. Zgodnie z prawem organizacją pozarządową mogą być osoby prawne lub jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną, które:

 1. nie są jednostkami sektora finansów publicznych, przedsiębiorstwami, instytutami badawczymi, bankami, spółkami prawa handlowego będącymi państwowymi lub samorządowymi osobami prawnymi,
 2. nie działają w celu osiągnięcia zysku.

Jest to bardzo ważne bo organizacjami pożytku publicznego mogą być wyłącznie organizacje pozarządowe. Organizacja pożytku publicznego to więc organizacja pozarządowa, która prowadzi działalność pożytku publicznego, społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych.

Zadania publiczne a organizacja pożytku publicznego

Skoro organizacja pożytku publicznego musi realizować zadania (społecznie użyteczne) ze sfery zadań publicznych to trzeba wiedzieć czym są te zadania publiczne. Ta kwestia została dokładnie opisana w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Zadania publiczne obejmują działania w zakresie m.in.:

 1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
 2. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
 3. tworzenia warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej;
 4. udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa;
 5. działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 6. działalności charytatywnej;
 7. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 8. działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
 9. działalności na rzecz integracji cudzoziemców;
 10. ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej;
 11. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
 12. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 13. działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 14. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 15. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 16. działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
 17. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 18. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
 19. działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
 20. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 21. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
 22. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 23. turystyki i krajoznawstwa;
 24. porządku i bezpieczeństwa publicznego;
 25. obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
 26. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
 27. udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
 28. ratownictwa i ochrony ludności;
 29. pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
 30. upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
 31. działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 32. promocji i organizacji wolontariatu;
 33. pomocy Polonii i Polakom za granicą;
 34. działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
 35. działalności na rzecz weteranów i weteranów poszkodowanych;
 36. promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
 37. działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
 38. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
 39. rewitalizacji;
 40. działalności na rzecz organizacji pozarządowych;
 41. działalności na rzecz podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych.

Obsługa prawna dla organizacji pożytku publicznego

Kancelaria Linke Kulicki oferuje pomoc prawną uwzględniającą wszystkie aspekty prawne związane z prowadzeniem fundacji i stowarzyszeń. Nasze wsparcie kierujemy zarówno do osób dopiero zastanawiających się nad rozpoczęciem działalności, jak i tych, które już się tym zajmują. Wykwalifikowany i doświadczony prawnik organizacji pozarządowych gwarantuje ich sprawne działanie, a w przypadku jakichkolwiek problemów jest w stanie znaleźć efektywne rozwiązanie. Warto zdecydować się na obsługę prawną organizacji pożytku publicznego, jeśli potrzebujesz pomocy przy jej zakładaniu albo masz trudności z bieżącą obsługą prawną dla organizacji pożytku publicznego, Dzięki nam zawiłe rozwiązania prawne proponowane zarówno przez ustawodawcę krajowego, jak i unijnego, oraz skomplikowane procedury administracyjne nie będą Cię już tak ograniczać.