Blog prawniczy

Co może być majątkiem fundacji?

⟨⟨ Powrót

Fundacja w polskim prawie posiada osobowość prawną. Jest więc podmiotem niejako niezależnym od jej fundatorów. W swoim własnym imieniu może zaciągać zobowiązania. Jednak, tak jak większość innych podmiotów np. spółek prawa handlowego, musi posiadać jakiś majątek początkowym aby w ogóle rozpocząć swoją działalność. W przypadku firm jest to dosyć zrozumiałe. Jak to jednak wygląda w przypadku fundacji?

Oświadczenie o ustanowieniu fundacji

Fundator (lub fundatorzy), który chce powołać do życia fundację powinien zacząć od złożenia oświadczenia o ustanowieniu fundacji. Takie oświadczenie powinno zawierać dwa główne elementy. Po pierwsze powinno wskazywać cel ustanowienia fundacji. A po drugie powinno określać składniki majątkowe przeznaczone na realizację celów fundacji.

Początkowy majątek fundacji

W oświadczeniu o ustanowieniu fundacji fundator wskazuje więc początkowy “kapitał”, w który będzie wyposażona fundacja. Co może być tym początkowym majątkiem? Do przykładów składników majątkowych należą:

  1. pieniądze,
  2. papiery wartościowe,
  3. oddane fundacji na własność rzeczy ruchome
  4. oddane fundacji na własność nieruchomości.

Co ważne do majątku początkowego fundacji, który trzeba wskazać w oświadczeniu o ustanowieniu fundacji można zaliczyć w zasadzie każde zbywalne prawo o charakterze majątkowym. W praktyce majątek fundacji, który jest tutaj opisywany można nazywać także kapitałem fundacyjnym, kapitałem założycielskim, lub majątkiem założycielskim.

Minimalny początkowy majątek fundacji

Wśród przyszłych fundatorów często powstaje pytanie czy fundacja musi posiadać jakiś minimalny majątek do rozpoczęcia działalności. Ustawa o fundacjach nie precyzuje takiego wymogu. W związku z tym ten majątek określony przez fundatora w oświadczeniu o ustanowieniu fundacji powinien być wystarczający przynajmniej do rozpoczęcia działalności.

Jako uzupełnienie warto dodać treść niektórych orzeczeń sądowych w tym zakresie:

Jeżeli w akcie fundacyjnym i statucie wskazano konkretną wartość środków majątkowych fundacji a ustawodawca nie określił minimalnego pułapu początkowego majątku fundacji, stąd też poza zakresem kognicji Sądu rejestrowego pozostaje oczywiście ocena, czy jest to suma wystarczająca do osiągnięcia zakładanego celu fundacji. (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 lutego 2002 r., I CKN 1388/99)

W świetle art. 3 ust. 2 i 3 i art. 5 ust. 1 ustawy (…) o fundacjach (…) fundacja powinna posiadać zapewnione przez fundatora składniki majątkowe przeznaczone na realizację celów fundacji. W świetle powyższego fundator powinien zapewnić także środki na pokrycie kosztów postępowań sądowych związanych z realizacją celów fundacji. (postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 1 marca 2012 r., VI SA /Wa 1582/11

Obsługa prawna dla fundacji

Kancelaria Linke Kulicki oferuje pomoc prawną uwzględniającą wszystkie aspekty prawne związane z prowadzeniem fundacji i stowarzyszeń. Nasze wsparcie kierujemy zarówno do osób dopiero zastanawiających się nad rozpoczęciem działalności, jak i tych, które już się tym zajmują. Wykwalifikowany i doświadczony prawnik organizacji pozarządowych gwarantuje ich sprawne działanie, a w przypadku jakichkolwiek problemów jest w stanie znaleźć efektywne rozwiązanie. Warto zdecydować się na obsługę prawną fundacji, jeśli potrzebujesz pomocy przy jej zakładaniu albo masz trudności z bieżącą obsługą prawną fundacji, Dzięki nam zawiłe rozwiązania prawne proponowane zarówno przez ustawodawcę krajowego, jak i unijnego, oraz skomplikowane procedury administracyjne nie będą Cię już tak ograniczać.