Blog Firmowy

PESEL dla uchodźcy z Ukrainy, świadczenie pieniężne, prawo do pracy

⟨⟨ Powrót
specustawa

W niniejszym artykule przedstawiamy podstawowe informacje związane z wymogami dotyczącymi wniosków i powiadomień wymienionych w nowym projekcie specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, tj.:

 • Wniosku o nadanie numeru PESEL,
 • Powiadomieniu o powierzeniu wykonywania pracy osobie z Ukrainy,
 • Wniosku o wszczęcie postępowania o ustanowienie opiekuna tymczasowego,
 • Wniosku o pomoc w postaci  jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł dla obywatela Ukrainy.

 

Wniosek o nadanie numeru PESEL dla obywatela Ukrainy/dla cudzoziemca

Gdzie składa się wniosek o nadanie numeru PESEL?

Wniosek o nadanie numeru PESEL dla obywatela Ukrainy, którego pobyt został zalegalizowany na podstawie omawianej specustawy powinien być złożony w siedzibie organu gminy.

W jakiej formie powinien być złożony wniosek?

Wniosek powinien być złożony na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym czytelnym podpisem, wypełnionym przez wnioskodawcę albo przez pracownika tego organu na podstawie danych podanych przez wnioskodawcę.

Co zawrzeć we wniosku o nadanie numeru PESEL?
We wniosku powinno zawrzeć się:

 1. imię (imiona);
 2. nazwisko;
 3. nazwisko rodowe;
 4. obywatelstwo;
 5. imię matki osoby małoletniej, o ile zostało udokumentowane;
 6. nazwisko matki osoby małoletniej, o ile zostało udokumentowane;
 7. imię ojca osoby małoletniej, o ile zostało udokumentowane;
 8. nazwisko ojca osoby małoletniej, o ile zostało udokumentowane;
 9. numery PESEL rodziców, o ile zostały nadane i są znane;
 10. datę urodzenia;
 11. miejsce urodzenia;
 12. kraj urodzenia;
 13. płeć;
 14. datę wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 15. datę złożenia wniosku;
 16. adnotację o tym, czy odciski palców zostały pobrane;
 17. adnotację o wyniku lub przyczynach braku weryfikacji, o której mowa w ust. 14;
 18. informacje o osobie sprawującej faktyczną pieczę nad dzieckiem obejmujące dane, o których mowa w ust. 4 pkt 1, 2, 4, 9, 12 i art. 8 pkt 23 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności, oraz wskazanie stosunku pokrewieństwa z dzieckiem – jeżeli taki istnieje, a w przypadku jego braku – innej relacji łączącej tę osobę z dzieckiem.

+ dołączyć fotografię spełniająca wymagania fotografii do wniosku o wydanie dowodu osobistego  (kolorową fotografię o wymiarach 35×45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie i odzwierciedlającą w sposób niebudzący uzasadnionych wątpliwości wizerunek twarzy osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego. Wykonaną nie wcześniej niż wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku)

Co fakultatywnie może zawierać wniosek o nadanie numeru PESEL?

Wniosek może zawierać:

 1. adres poczty elektronicznej;
 2. numer telefonu komórkowego;
 3. zgodę na:
  1. wprowadzenie danych, o których mowa w pkt 1 lub 2, do rejestru danych kontaktowych (RDK),
  2. potwierdzenie profilu zaufanego, 

Czy od osoby składającej wniosek pobiera się odciski palców?
Tak, Podczas składania wniosku pobiera się odciski palców od osoby, której wniosek dotyczy. Z tego obowiązku wyłączone są osoby: które nie ukończyły 12 lat, od których chwilowo fizycznie nie jest możliwe pobranie odcisków któregokolwiek z palców lub od których pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe. 

Jak należy potwierdzić swoją tożsamość przed organem gminy?
Organ gminy potwierdza tożsamość na podstawie dokumentu podróży, Karty Polaka lub innego dokumentu ze zdjęciem umożliwiającego ustalenie tożsamości, a w przypadku osób, które nie ukończyły 18. roku życia, również dokumentu potwierdzającego urodzenie, i wprowadza dane do rejestru PESEL.

 • Potwierdzenie MOŻE nastąpić na podstawie dokumentu unieważnionego, jeżeli umożliwia on ustalenie tożsamości osoby.

Co  w przypadku braku posiadania dokumentów?
W przypadku braku dokumentów wnioskodawca składa oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie zamieszcza w nim klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Powiadomienie o powierzeniu wykonywania pracy osobie z Ukrainy

Jak złożyć zawiadomienie o powierzeniu wykonywania pracy osobie z Ukrainy?

Powiadomienie o powierzeniu wykonywania pracy osobie z Ukrainy powinien być złożony do powiatowego urzędu pracy (właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania pracodawcy), przez podmiot powierzający wykonywanie pracy (pracodawcę) terminie 7 dni od dnia podjęcia pracy przez obywatela Ukrainy. 

Powiadomienie następuje za pomocą portalu praca.gov.pl.

Co zawrzeć w powiadomieniu o powierzeniu wykonywania pracy osobie z Ukrainy?

 1. informacje dotyczące Pracodawcy tj.
  1. nazwę albo imię (imiona) i nazwisko,
  2. adres siedziby albo miejsca zamieszkania,
  3. numer telefonu lub adres poczty elektronicznej o charakterze służbowym,
  4. numer identyfikacyjny NIP i REGON – w przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, albo numer PESEL – w przypadku osoby fizycznej,
  5. numer wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia – w przypadku podmiotu powierzającego wykonywanie pracy obywatelowi Ukrainy, który prowadzi agencję zatrudnienia świadczącą usługi pracy tymczasowej,
  6. symbol PKD oraz opis wykonywanej działalności związanej z pracą obywateli Ukrainy;
 2. dane osobowe obywatela Ukrainy:
  1. imię (imiona) i nazwisko,
  2. datę urodzenia,
  3. płeć,
  4. obywatelstwo,
  5. rodzaj, numer i serię dokumentu podróży lub innego dokumentu stwierdzającego lub pozwalającego ustalić tożsamość oraz państwo, w którym wydano ten dokument,
  6. numer PESEL – o ile został nadany;
 3. rodzaj umowy;
 4. stanowisko lub rodzaj wykonywanej pracy.

Wniosek o wszczęcie postępowania o ustanowienie opiekuna tymczasowego

Kto ustanawia opiekuna tymczasowego?

Opiekuna tymczasowego ustanawia sąd opiekuńczy właściwy ze względu na miejsce pobytu małoletniego. Postępowanie o ustanowienie opiekuna tymczasowego może być wszczęte na wniosek lub z urzędu.

Co musi zawierać wniosek  o wszczęcie postępowania o ustanowienie opiekuna tymczasowego dla małoletniego? 

Wniosek o wszczęcie postępowania zawiera:

 1. oznaczenie sądu, do którego jest skierowany;
 2. imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy, jego adres zamieszkania lub pobytu albo siedziby, numer telefonu lub adres poczty elektronicznej;
 3. imię i nazwisko małoletniego, jego adres zamieszkania lub pobytu;
 4. imiona i nazwiska rodziców oraz nazwisko rodowe matki małoletniego bądź informację, że nie są one znane;
 5. płeć małoletniego;
 6. datę i miejsce urodzenia małoletniego;
 7. rodzaj oraz serię i numer dokumentu, stanowiącego podstawę przekroczenia granicy przez małoletniego, jeżeli występuje;
 8. imię i nazwisko kandydata na opiekuna tymczasowego, jego datę urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu oraz serię i numer dokumentu tożsamości albo informację o braku kandydata;
 9. imię i nazwisko oraz adres zamieszkania lub pobytu osoby sprawującej faktyczną pieczę nad małoletnim, jeżeli małoletni nie znajduje się pod pieczą kandydata na opiekuna tymczasowego;
 10. osnowę wniosku (zasadnicza treść wniosku, dokładnie określone żądanie).

+ w przypadku wskazania we wniosku kandydata na opiekuna tymczasowego, należy ponadto podać stopień pokrewieństwa albo powinowactwa kandydata na opiekuna tymczasowego z małoletnim bądź informację o braku pokrewieństwa albo powinowactwa, a w przypadku osoby sprawującej faktyczną pieczę nad małoletnim – datę, od której piecza jest sprawowana.

Do czego upoważniony jest opiekun tymczasowy? 

Opiekun tymczasowy, o ile przy jego ustanowieniu nie określono inaczej zakresu jego praw i obowiązków, jest upoważniony do reprezentowania małoletniego oraz sprawowania pieczy nad jego osobą i majątkiem.

Wniosek o pomoc w postaci  jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł dla obywatela Ukrainy

Komu przysługuje jednorazowe świadczenie 300 zł?

Świadczenie przysługuje Obywatelowi Ukrainy przebywającemu w Polsce legalnie na podstawie omawianej specustawy (czyli osobie, która wjechała legalnie na terytorium Polski w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. i deklaruje zamiar pozostania na terytorium).

Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczone jest  na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

Jak złożyć wniosek o jednorazowe świadczenie 300 zł? 

Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego składa się na piśmie w ośrodku pomocy społecznej lub centrum usług społecznych, gminy właściwej ze względu na miejsce pobytu obywatela Ukrainy.

Wniosek składa osoba uprawniona, jej przedstawiciel ustawowy, opiekun tymczasowy albo osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.

Co powinien zawierać wniosek o jednorazowe świadczenie 300 zł?

Wniosek, o którym zawiera dane osoby składającej wniosek lub dane osoby, w imieniu której wniosek jest składany:

 1. imię (imiona) i nazwisko;
 2. datę urodzenia;
 3. obywatelstwo;
 4. płeć;
 5. rodzaj dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy;
 6. serię i numer dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy;
 7. informację o dacie wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 8. adres pobytu;
 9. dane kontaktowe, w tym numer telefonu lub adres poczty elektronicznej – o ile je posiada;
 10. numer PESEL – o ile został nadany.

Wniosek o świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Komu przysługuje świadczenie pieniężne przysługujące z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy?

Każdemu podmiotowi (w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe), który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy o których mowa jest w specustawie dot. pomocy obywatelom Ukrainy i złoży stosowny wniosek do urzędu Gminy.

Jak długo przysługuje świadczenie pieniężne  z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy?

Świadczenie pieniężne z tego tytułu przysługuje na okres nie dłuższy niż 60 dni. W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres wypłaty świadczenia, za zgodą wojewody, może zostać przedłużony na okres dłuższy.

Co zawiera wniosek o świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia?

Wniosek o świadczenie pieniężne zawiera: 

 1. imię i nazwisko albo nazwę składającego wniosek; 
 2. PESEL lub NIP składającego wniosek; 
 3. wskazanie okresu, na jaki zapewniono zakwaterowanie, oraz liczby osób przyjętych do zakwaterowania; 
 4. imię i nazwisko osoby przyjętej do zakwaterowania i PESEL, jeżeli posiada; 
 5. oświadczenie składającego wniosek o zapewnieniu zakwaterowania i wyżywienia;
 6. numer rachunku płatniczego, na który wypłacane będzie świadczenie; 
 7. oświadczenie składającego wniosek pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, że dane zawarte we wniosku są prawdziwe; 
 8. adres miejsca pobytu osób przyjętych na zakwaterowanie; 
 9. adres poczty elektronicznej i numer telefonu składającego wniosek; 
 10. oświadczenie, że za osobę przyjętą do zakwaterowania na wskazany okres nie wypłacono już świadczenia; 
 11. oświadczenie podmiotu składającego wniosek, że za okres wskazany w pkt 3 nie otrzymano dodatkowego wynagrodzenia, w tym za wynajem. 

Jak napisać wniosek o świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia?

Wzór wniosku o świadczenie pieniężne  z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy można znaleźć pod poniższym adresem https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220000608/O/D20220608.pdf