Blog prawniczy

Spółka holdingowa – kiedy warto posiadać spółkę holdingową?

⟨⟨ Powrót

Spółka holdingowa to specyficzny rodzaj spółki, który nie jest uregulowany w kodeksie spółek handlowych. Podstawą prawną dla spółki holdingowej jest ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych.

Czym jest spółka holdingowa?

Spółka holdingowa to spółka dominująca w holdingu, a to znaczy, że ma ona co najmniej 50% udziałów lub kapitału akcyjnego w spółce zależnej. Spółki zależne działają jako spółki kontrolowane, którym spółka matka (spółka dominująca) wyznacza kierunek rozwoju, zarządza całym holdingiem i reprezentuje holding na zewnątrz. Mimo tego spółki działające w ramach holdingu zachowują odrębną osobowość prawna mimo ścisłej zależności o charakterze kapitałowo-własnościowym.

By spółka została uznana za holdingową, musi spełnić kilka warunków:

  • musi mieć tytuł własności do co najmniej 10% udziałów lub akcji w kapitale spółki zależnej nieprzerwanie przez co najmniej rok;
  • nie może być spółką wchodząca w skład podatkowej grupy kapitałowej;
  • nie może być beneficjentem zwolnień podatkowych;
  • prowadzona przez nią działalność gospodarcza musi mieć rzeczywisty charakter.

Spółka dominująca i spółka zależna

Spółka dominująca nie uczestniczy w bieżących operacjach spółek zależnych, a jedynie nadzoruje ich działalność, mimo że jest właścicielem większej części ich aktywów. Mimo to spółki zależne i spółka dominująca mogą być ze sobą bardzo ściśle związane. Jedna spółka córka może być właścicielem znaku towarowego, druga może zatrudniać pracowników, a trzecia posiadać nieruchomości. Takie związki między spółkami są też korzystne w przypadku problemów finansowych jednej ze spółek zależnych, np. spółka holdingowa może wykorzystywać swój kapitał by pomagać spółkom zależnym. Może to robić poprzez udzielenie pożyczki spółce zależnej na warunkach znacznie korzystniejszych niż rynkowe.

Przykłady spółek holdingowych

Z drugiej strony spółki nie są ze sobą na tyle ściśle powiązane by ponosiły odpowiedzialność za resztę holdingu. Jeśli spółka zależna upadnie, jej wierzyciele nie mogą wysuwać roszczeń względem spółki dominującej. Ten mechanizm chroni interesy spółki holdingowej i chroni ją przed stratami finansowymi i problemami prawnymi.
Spółka holdingowa stanowi specyficzne rozwiązanie na polskim rynku, ale jest ono całkiem popularne. W ten sposób działa np. Duracell lub spółka Ekipa.