Blog prawniczy

Nowe zasady ładu korporacyjnego dla spółek notowanych na NewConnect

⟨⟨ Powrót

Od 1 stycznia 2024 r. obowiązuje nowa wersja Dobrych Praktyk przeznaczonych dla spółek notowanych w alternatywnym systemie obrotu NewConnect. Czasu na wdrożenie zmian pozostało niewiele, bo już 15 kwietnia upływa termin na złożenie informacji o sposobie implementacji nowych wytycznych. Co dokładnie ulega zmianie?

Redefiniowanie celu emitentów instrumentów finansowych

Kluczowe zmiany pojawiły się już w obszernej preambule Dobrych Praktyk (DPNC 2024). Wskazano w niej, że spółka ma za zadanie:

  • wychodzić naprzeciw potrzebom interesariuszy;
  • uwzględniać kwestie związane z ESG, czyli raportowaniem pozafinansowym;
  • dobierać skład zarządu i rady nadzorczej w sposób zapewniający odpowiednie doświadczenie i kompetencje członków tych organów;
  • stosować adekwatne mechanizmy zarządzania ryzykiem, kontroli wewnętrznej oraz kontroli zgodności, tzw. compliance.

Nowe zmiany wskazują na to, że ASO stopniowo podąża w kierunku profesjonalizacji spółek. Informacje o naruszeniach w zakresie dobrych praktyk powinny pojawić się w przygotowywanych raportach rocznych.

Zrelatywizowanie zasady Comply or Explain

Tak jak poprzednio, nowe Dobre Praktyki bazują na zasadzie Comply or Explain. Tym razem położono jednak nacisk na konieczność dopasowania sposobu wdrożenia wewnętrznych regulacji w zakresie zarządzania ryzykiem i compliance do wielkości spółki oraz rodzaju i skali prowadzonej działalności, jak również związanego z nią poziomu ryzyka.

Dla inwestorów DPNC 2024 to świetna wiadomość, choć emitenci powinni liczyć się z kolejnymi obowiązkami.