Blog prawniczy

Konkurs w social mediach zgodny z prawem – o czym należy pamiętać?

⟨⟨ Powrót

Konkurs w social mediach takich, jak Facebook, TikTok czy Instagram to jedno z podstawowych narzędzi służących do promocji marki. Użytkownicy poprzez proste polubienie posta, udział w quizie lub udostępnienie zdjęcia, filmu albo postu mają szansę na wygranie nagrody pieniężnej lub rzeczowej. Przeczytaj, w jakim celu organizuje się konkursy w Social Media, a przede wszystkim jak zrobić to zgodnie z prawem?

Czemu służą konkursy w social mediach?

Przyczyn, które przemawiają za organizacją konkursu jest przynajmniej kilka. Przede wszystkim pomagają one zwiększyć aktywność na profilu przedsiębiorcy. Im więcej się na nim dzieje, tym bardziej staje się on dostrzegalny przez innych użytkowników serwisu. Konkurs pozwala na zbudowanie świadomości marki, która wyróżnia się wewnętrzną spójnością i jednolitością przekazu. W ten sposób zyskujesz też gotowy materiał od użytkowników, który będziesz mógł później wykorzystać do dalszej promocji swojej firmy. Media społecznościowe oferują gotowe narzędzia pozwalające na pomiar skuteczności poszczególnych materiałów.

Jak prawidłowo zorganizować konkurs w mediach społecznościowych?

Organizacja konkursu może być skutecznym narzędziem budowania popularności marki, ale powinna być przeprowadzona w sposób prawidłowy. Przyjrzyjmy się, w jaki sposób obowiązujące przepisy odnoszą się do tego rodzaju działań.

Czym właściwie jest konkurs z punktu widzenia przepisów prawa?

Konkurs może być przyrzeczeniem publicznym lub loterią. W pierwszym przypadku zastosowanie znajdą przepisy kodeksu cywilnego, a zwycięzca jest wybierany przez organizatora na podstawie wcześniej zdefiniowanych kryteriów. W przypadku loterii zwycięzca wyłaniany jest drogą losową, a do jego organizacji stosuje się przepisy ustawy o grach hazardowych.

Organizacja konkursu jako przyrzeczenia publicznego w przypadku SM będzie znacznie łatwiejsza niż loterii, ponieważ w jej przypadku konieczne będzie spełnienie szeregu dodatkowych wymagań. W praktyce oznacza to:

 • uzyskanie zezwolenia na organizację loterii od dyrektora administracji skarbowej. Zezwolenie jest wydawane na podstawie wniosku, który powinien zawierać m.in. obszar geograficzny i czas realizacji loterii bankowe gwarancje wypłaty nagród, projekt regulaminu loterii czy dokumenty potwierdzające legalność środków przeznaczonych na finansowanie wygranej;
 • opłacenie zezwolenia; wysokość to minimum 10% kwoty nagród, ale nie mniej niż połowa kwoty bazowej określonej przepisami ustawy o grach hazardowych;
 • zapewnienie nadzoru nad przeprowadzeniem loterii;
 • uzyskanie zatwierdzenia regulaminu.

Organizacja loterii bez zezwolenia podlega karze w wysokości nawet do 5-krotności opłaty za wydanie zezwolenia, a dodatkowo stanowi wykroczenie karnoskarbowe.

Konkurs w social media jako usługa świadczona drogą elektroniczną

Organizator konkursu w mediach społecznościowych staje się jednocześnie usługodawcą w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Oznacza to konieczność stworzenia regulaminu nie tylko samego konkursu, ale również regulaminu, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Do jego elementów zalicza się w szczególności:

 • rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;
 • warunki świadczenia drogą elektroniczną. w tym wymagania techniczne niezbędne do współpracy z danym systemem teleinformatycznym oraz zakaz dostarczania przez
 • usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym;
 • warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;
 • tryb postępowania reklamacyjnego.

Jakie elementy musi zawierać regulamin konkursu w social media?

Niezależnie od tego czy planujesz zorganizować konkurs jako przyrzeczenie publiczne czy loterię, potrzebne będzie przygotowanie jego regulaminu, jako odrębnego od zasad świadczenia usługi drogą elektroniczną. W pierwszej kolejności wybierz docelową platformę społecznościową i zapoznaj się z jej regulacjami w przedmiocie organizacji konkursu.
Regulamin konkursu jako loterii określa art. 61 ust. 3 ustawy o grach hazardowych, enumeratywnie wyliczający elementy, które muszą znaleźć się w regulaminie, więc organizator nie ma tutaj zbyt dużego pola manewru. Pamiętaj, aby w dokumencie wskazać:

 • nazwę loterii;
 • nazwę podmiotu urządzającego loterię;
 • wskazanie organu wydającego zezwolenie;
 • zasady prowadzenia loterii;
 • obszar na którym będzie organizowana loteria;
 • czas trwania loterii;
 • sposób urządzania loterii, w szczególności termin i miejsce losowania nagród;
 • sposób zapewnienia prawidłowości urządzania loterii;
 • sposób i termin ogłaszania wyników;
 • miejsce i termin wydawania wygranych;
 • tryb i terminy rozpatrywania reklamacji i zgłaszania roszczeń;
 • wartość puli nagród;
 • w przypadku loterii promocyjnej – termin rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży towarów lub innych dowodów udziału w loterii promocyjnej.

O ile w przypadku loterii regulamin jest jednym z wymogów prawnych niezbędnych do tego, aby loteria mogła być zorganizowana legalnie, w przypadku przyrzeczenia publicznego nie jest on obowiązkowy. Zapewnia jednak transparentność działań organizatora, a także zabezpiecza jego interesy na wypadek ewentualnego sporu. Warto zadbać w tym przypadku o:

 • dane podmiotu organizującego konkurs;
 • czas trwania konkursu;
 • określenie wymagań dla osób, które mogą brać udział w konkursie;
 • precyzyjne wskazanie kryteriów na podstawie których następuje wyłonienie zwycięzcy;
 • wskazanie nagród i ich wartości;
 • sposób rozstrzygnięcia konkursu oraz ogłoszenia kandydatów;
 • zasady rozwiązywania sporów.

Organizując konkurs w social mediach uważaj, aby w treści regulaminu nie znalazły się klauzule niedozwolone. W końcu o nagrody będą walczyli konsumenci.

Organizacja konkursu w social mediach a podatek dochodowy

Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT od wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie należącym do UE lub znajdującym się na terenie EOG pobiera się zryczałtowany podatek w wysokości 10% wygranej. Płatnikiem jest w tym przypadku organizator, a więc to on oblicza, pobiera i wpłaca należność do właściwego urzędu skarbowego.

Jeżeli jednorazowa wartość wygranych w loterii promocyjnej nie przekracza kwoty 2280 zł obowiązuje zwolnienie z podatku dochodowego. Podatku nie trzeba płacić również w sytuacji, kiedy wygrana dotyczy konkursów lub gier organizowanych i emitowanych przez środki masowego przekazu oraz konkursów z dziedziny kultury, nauki, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych z premiową sprzedażą towarów lub usług, jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza 2 tysięcy złotych.

Niestety stanowisko organów podatkowych co do tego, czy Internet można uznać za środki masowego przekazu nie jest jednolite. Niemniej jednak nowsze interpretacje podatkowe przewidują taką wykładnię (vide: interpretacja indywidualna z dnia 2 lutego 2016 r. wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, sygn. ILPB1/4511-1-1530/15-2/AMN).

RODO w kontekście konkursu online. O czym trzeba pamiętać?

Niezależnie od obowiązków typowo cywilnoprawnych czy podatkowych organizator konkursu powinien pamiętać o rozporządzeniu RODO i konieczności zapewnienia mechanizmów ochrony danych osobowych. O jakich obowiązkach mowa?

Przede wszystkim w regulaminie powinny znaleźć się dane kontaktowe – zarówno administratora ochrony danych, jak i inspektora ochrony danych, jeżeli został powołany. Dokument powinien określać też cele i podstawy przetwarzania danych oraz kategorie tych danych i okres ich retencji.

Dodatkowo warto pamiętać o poinformowaniu uczestników o przekazywaniu ich danych do państw trzecich (pamiętaj, że posty o konkursie na SM są zapisywane na serwerach ulokowanych np. w Stanach Zjednoczonych!). Wreszcie uczestnicy powinni zostać poinformowani w sposób wyczerpujący o przysługujących im prawach, np. prawie do sprostowaniu danych, ograniczenia ich przetwarzania czy usunięcia. Niewywiązanie się z obowiązków administratora zagrożone jest wysokimi karami finansowymi.

Chcesz zorganizować konkurs w social mediach zgodnie z prawem – napisz do nas!

Z punktu widzenia funkcjonalności mediów społecznościowych zorganizować konkurs można bardzo łatwo. Wystarczy kilka kliknięć, krótki post – „zajawka” i gotowe. Znacznie trudniej jest zrobić to zgodnie z prawem. Jeśli masz pytania lub wątpliwości w tym zakresie, a zależy Ci na wykorzystaniu potęgi social mediów do kreacji wizerunku marki, zapraszamy do kontaktu!