Blog prawniczy

Fundacja Rodzinna – nowa instytucja w polskim porządku prawnym

⟨⟨ Powrót

Fundacja rodzinna jest nowym rozwiązaniem w polskim porządku prawnym uregulowanym w ustawie z dnia 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej. Celem ustawodawcy było aby rodzinne firmy wskutek śmierci fundatora nie były rozdrabniane majątkowo i mogły dalej rozwijać się na przestrzeni wielu pokoleń. Do tej pory niezwykle problematyczna po śmierci przedsiębiorcy była kwestia postępowania spadkowego co bardzo często w praktyce uniemożliwiało dalsze działanie firmy. Fundacja rodzinna ma z jednej strony pomóc oddzielić kwestie biznesowe od rodzinnych a z drugiej zaś strony umożliwić zarządzanie majątkiem firmy i planowanie sukcesji ale już w perspektywie następnych pokoleń.

Zadania fundacji rodzinnej

Głównym zadaniem fundacji będzie zarządzanie majątkiem fundacji w celu jego pomnażania oraz zapewnianie środków dla rodziny i osób bliskich fundatora.

Początkowo fundacja miała być pozbawiona możliwość prowadzenia działalności gospodarczej jednak ostatecznie w tej kwestii ustawodawca wprowadził pewne modyfikacje. Fundacja może prowadzić działalność w postaci:

  1. zbywania mienia, którego fundacja jest właścicielem lub posiadaczem, o ile mienie to nie zostało nabyte wyłącznie w celu dalszego zbycia;
  2. najmu, dzierżawy lub udostępniania na innej podstawie mienia, którego fundacja jest posiadaczem lub właścicielem;
  3. przystępowania i uczestnictwa w spółkach handlowych, funduszach inwestycyjnych, spółdzielniach oraz podmiotach o podobnym charakterze mających swoją siedzibę w kraju lub zagranicą;
  4. nabywania i zbywania papierów wartościowych, instrumentów pochodnych i praw o podobnym charakterze;
  5. udzielania pożyczek spółkom kapitałowym, w których fundacja rodzinna posiada udziały lub akcje, spółkom osobowym, w których fundacja rodzinna uczestniczy jako wspólnik, a także beneficjentom;
  6. obrotu zagranicznymi środkami płatniczymi należącymi do fundacji rodzinnej w celu dokonywania płatności związanych z działalnością fundacji;
  7. prowadzenia przedsiębiorstwa w ramach gospodarstwa rolnego.

Rola fundatora w fundacji rodzinnej

Fundatorem fundacji rodzinnej może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Fundacja może być założona także przez większą liczbę fundatorów, ale nie w przypadku, gdy fundacja jest ustanawiana w testamencie. W celu założenia fundacji fundator składa oświadczenie o ustanowieniu fundacji przed notariuszem w akcie założycielskim albo w testamencie. Już w tym momencie powstaje fundacja w organizacji, która może zarządzać we własnym imieniu posiadanym majątkiem i zapewniać jego ochronę a także nabywać prawa, w tym np. własność nieruchomości.

Następnym krokiem jest sporządzenie statutu, który określi reguły działania fundacji, przekazanie majątku na fundusz założycielski, ustanowienie organów fundacji rodzinnej oraz wpisanie fundacji do rejestru fundacji rodzinnych. Fundacja z chwilą wpisu do rejestru zyskuje osobowość prawną. Rejestr fundacji będzie prowadził Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim. Fundacja może zostać powołana na czas nieokreślony lub na czas określony. Warunkiem niezbędnym do jej założenia będzie wniesienie majątku przez fundatora w ramach funduszu założycielskiego w wysokości co najmniej 100 000 zł.

Organy fundacji rodzinnej

Organami fundacji jest zarząd, rada nadzorcza i zgromadzenie beneficjentów. Beneficjentami mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego.

Fundacja rodzinna to świetnie rozwiązanie dla przedsiębiorców, dla których ważne jest aby ich firma istniała dłużej niż jedno pokolenie a stworzony majątek był w odpowiedni sposób chroniony i pomnażany.