Blog prawniczy

Jak wypełnić formularz VAT-R? – krok po kroku

⟨⟨ Powrót

Wykonywanie działalności gospodarczej objętej podatkiem od towarów i usług (podatkiem VAT) wymaga uzyskania w pierwszej kolejności statusu podatnika VAT. W tym celu należy złożyć odpowiedni formularz rejestracyjny. Wyjaśniamy, jak krok po kroku poprawnie wypełnić i złożyć formularz VAT-R.

Czym jest formularz VAT-R?

Formularz VAT-R to dokument, który należy złożyć w razie potrzeby zgłoszenia podatnika w rejestrze podatku VAT, a także zmiany wcześniej zadeklarowanych danych. Dlatego mówi się, że formularz VAT-R może mieć charakter rejestracyjny albo aktualizacyjny w zależności od okoliczności.

Kto musi złożyć formularz VAT-R?

Do złożenia deklaracji VAT-R zobowiązani są wszyscy przedsiębiorcy, którzy realizują czynności opodatkowane podatkiem VAT lub wartość netto sprzedanych przez nich towarów lub usług przekracza 200 tysięcy złotych. Z tego obowiązku wyłączone są jedynie firmy, które zostały zwolnione z VAT:

 • przedmiotowo – obejmuje rodzaje działalności, które zostały zwolnione z VAT na mocy przepisów ustawy podatkowej, np. usługi w zakresie opieki medycznej oraz służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia;
 • podmiotowo dotyczy przedsiębiorców, którzy prowadzą wprawdzie działalność niezwolnioną z podatku VAT, ale ich obrotu w ubiegłym roku podatkowym nie przekroczyły ustawowego progu (w 2022 roku było to 200 tysięcy przychodu).

Oczywiście podmioty zwolnione z VAT nadal mają prawo do złożenia takiego formularza i rejestracji w rejestrze podatników VAT. Osoby płacące podatek VAT to tzw. podatnicy czynni. Z kolei przedsiębiorcy, którzy korzystają ze zwolnienia (bez względu na jego rodzaj) są określani mianem podatników zwolnionych (tzw. biernych).

Aktualizacja danych w rejestrze podatników VAT

Obowiązek aktualizacji danych w rejestrze podatników VAT wynika z art. 96 ust. 12 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem – jeżeli dane zawarte w zgłoszeniu rejestracyjnym ulegną zmianie, podatnik jest obowiązany zgłosić zmianę do naczelnika urzędu skarbowego w terminie 7 dni, licząc od dnia w którym nastąpiła zmiana.

Obligatoryjna rejestracja, niezależnie od wartości sprzedanych towarów lub usług, dotyczy wybranych rodzajów działalności, które polegają na:

 • dostarczaniu towarów wymienionych w załączniku nr 12 do ustawy o VAT (np. metale szlachetne);
 • dostarczaniu towarów opodatkowanych akcyzą (poza niewieloma wyjątkami);
 • dostarczaniu budynków, budowli lub ich części, terenów budowlanych lub środków transportu;
 • sprzedaży części do pojazdów samochodowych lub motocykli;
 • świadczeniu usług prawniczych, jubilerskich, ściągania długów oraz factoringu.

Formularz VAT-R muszą też złożyć wszyscy zagraniczni przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie posiadają na jej obszarze siedziby.

Kiedy należy uzyskać wpis do rejestru podatników VAT?

Należy wskazać, że przedsiębiorca, który musi zostać objęty statusem podatnika VAT przed dokonaniem pierwszej czynności objętej opodatkowaniem stosownie do art. 96 ust. 1 ustawy o VAT. W przypadku rejestracji wynikającej z przekroczenia limitu wartości sprzedaży netto rejestracji należy dokonać przed dniem przekroczenia kwoty 200 tysięcy złotych. Jeżeli przedsiębiorca chce zarejestrować się jako podatnik VAT dobrowolnie, zgłoszenia należy dokonać przed początkiem miesiąca w którym rezygnuje on ze zwolnienia podmiotowego.

Aby nie przegapić terminu, warto złożyć formularz VAT-R z odpowiednim wyprzedzeniem. W okresach wzmożonego ruchu urzędy skarbowe rozpoznają wnioski podatników nawet kilka tygodni. Ubieganie się o status podatnika VAT na ostatnią chwilę np. przed otwarciem działalności mogłoby skutkować niepotrzebnymi stratami biznesowymi.
Po otrzymaniu zgłoszenia jest ono analizowane. W przypadku braku przesłanek negatywnych naczelnik właściwego urzędu skarbowego dokonuje rejestracji podatnika.

Gdzie znaleźć formularz VAT-R?

Formularz VAT-R można złożyć w formie papierowej lub elektronicznej. Wersję elektroniczną formularza można pobrać z serwisu rządowego www.finanse.mf.gov.pl. Z kolei formularz papierowy jest gotowy do pobrania w każdym urzędzie skarbowym w Polsce.

W praktyce wiele urzędów skarbowych żąda od podatników okazania tytułu prawnego, który udowodni prawo do korzystania z lokalu wskazanego jako siedziba firmy. Może to być np. odpis księgi wieczystej albo umowa najmu.

Warto jednak zwrócić uwagę, że brak tytułu prawnego nie stanowi braku formalnego, ponieważ nie wynika z przepisów ustawowych. Urzędy skarbowe realizują w ten sposób czynności sprawdzające. Ich przebieg najczęściej obejmuje wizytę pracowników urzędu skarbowego w lokalu wskazanym jako właściwy do prowadzenia działalności gospodarczej w celu ustalenia czy rzeczywiście przebywa on pod wskazanym adresem.

Jak wypełnić VAT-R?

Formularz VAT-R to 5-stronicowy dokument składający się z kilku części i kilkudziesięciu pól. Poniżej omawiamy, jakie informacje powinny znaleźć się w każdym z nich, aby wniosek podatnika o rejestrację nie został odrzucony.

Na samej górze formularza znajduje się miejsce na podanie numeru NIP wnioskodawcy. Jeżeli podatnik go nie posiada, wraz z VAT-R należy złożyć wniosek NIP-2 przeznaczony do dokonywania zgłoszenia identyfikacyjnego przez podmioty, którym nie nadano jeszcze Numeru Identyfikacji Podatkowej.

Część A formularza VAT-R – cel i miejsce złożenia oraz właściwość naczelnika US

Część A formularza składa się z następujących danych:

 • pole numer 4 – określa cel złożenia wniosku (rejestracja lub aktualizacja danych); w przypadku nowych podatników VAT zawsze będzie to rejestracja;
 • pole numer 5 – w tym miejscu należy wpisać naczelnika urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania wnioskodawcy w przypadku osób fizycznych albo siedziby w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych;
 • pola numer 6 i 7 – informacja o organie podatkowym oraz jego adresie w państwie, w którym podatnik posiada siedzibę, jeżeli nie ma jej w Rzeczypospolitej Polskiej;
 • pola 8 i 9 – zawierają informację o zmianie właściwości urzędu skarbowego wraz ze wskazaniem poprzedniego naczelnika urzędu skarbowego (zmianę właściwości powoduje przeniesienie siedziby firmy).

Część B formularza VAT-R – dane podatnika

Część B formularza zawiera dane identyfikujące podatnika i składa się z trzech części. Może nim być zarówno osoba prawna (lub jednostka organizacyjna), jak i osoba fizyczna (w tym prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą. Ustawodawca wyraźnie zaznaczył, że pola, przy których znajduje się symbol „*” dotyczą podatnika niebędącego osobą fizyczną natomiast symbol „**” podatnika, który jest osobą fizyczną. Poszczególne pola wymagają podania następujących informacji:

 • pole 10 – rodzaj podatnika (do wyboru osoba fizyczna, podmiot niebędący osobą fizyczną oraz osoba zagraniczna);
 • pole 11 – pełna nazwa przedsiębiorcy lub jego imię i nazwisko;
 • pole 12 – nazwa skrócona w przypadku podmiotów niebędących osobą fizyczną albo imię ojca oraz imię matki;
 • pole 13 – numer ewidencyjny PESEL w przypadku podatników będących osobą fizyczną;
 • pole 14 – data rozpoczęcia działalności w przypadku podatników niebędących osobą fizyczną albo data urodzenia w formacie dzień-miesiąc-rok dla osób fizycznych;
 • pola od 15 do 24 – zawierają dokładne wskazanie siedziby albo adresu zamieszkania podatnika, w tym:
  wskazanie kraju;

  • oznaczenie województwa, powiatu i gminy;
  • ulicę;
  • numer domu i lokalu;
  • miejscowość;
  • kod pocztowy.
 • pola 25 i 26 – wypełniają je tylko podmioty będące zagraniczną osobą prawną lub jednostką organizacyjną zarejestrowani w innym państwie niż Rzeczpospolita, zawiera numer identyfikacji na potrzeby podatku VAT albo podatku o podobnym charakterze.

Część C formularza VAT-R – okoliczności określające obowiązek podatkowy

Podobnie jak część B formularza, również część C składa się z trzech sekcji. Określają one różnego rodzaju okoliczności, które mogą mieć wpływ na powstanie obowiązku podatkowego. W części C.1 znajdują się następujące dane:

 • pole 27 zaznaczają podmioty, które nie są polskimi podatnikami VAT w rozumieniu podatku od towarów (osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi, osobami fizycznymi prowadzącymi indywidualną działalność gospodarczą);
 • pole 28 – należy je zaznaczyć, jeżeli podatnik nie ma siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • pole 29 należy zaznaczyć, jeżeli podatnik prowadzący działalność gospodarczą nie ma prawa do zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 lub 9 ustawy o VAT. Ustęp 1 przepisu dotyczy zwolnienia podatników, u których łączna kwota wartości sprzedaży w ubiegłym roku podatkowym nie przekroczyła kwoty 200 tysięcy złotych. Z kolei ustęp 9 dotyczy zwolnienia podatników, którzy „wchodzą” w podatek VAT w trakcie roku podatkowego, jeżeli wykonują oni czynności objęte opodatkowaniem obligatoryjnym, ale przewidywana wartość ze sprzedaży towarów lub usług nie przekroczy wspomnianych 200 tysięcy złotych w proporcji do okresu prowadzonej działalności w roku podatkowym. Lista czynności opodatkowanych znalazła się w art. 5 ustawy i obejmuje:
  • odpłatną dostawę towarów oraz odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
  • eksport towarów;
  • import towarów na terytorium kraju;
  • wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
  • wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Jednocześnie ustawodawca w art. 5 ust. 2 wskazał, że czynności podlegają opodatkowaniu niezależnie od spełnienia przez przedsiębiorcę wymagań co do formy czynności prawnej lub innych jej warunków. Nie ma przy tym znaczenia czy umowa jako taka pozostaje ważna w świetle prawa cywilnego, ponieważ na gruncie podatkowym i tak będzie wywoływała skutki prawne.

 • pole 30 – podatnik będzie korzystał ze zwolnień, o których mowa w art. 113 ust. 1 lub 9 ustawy o VAT;
 • pole 31 – podatnik dokonuje lub będzie dokonywał wyłącznie sprzedaży zwolnionej od podatku w zakresie wymienionym w art. 43 ust. 1 z wył. pkt 3 oraz art. 82 ustawy (np. dostawa krwi, osocza, organów i mleka kobiecego, dostawa złota dla NBP, dostawa terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane);
 • pole 32 – podatnik będzie korzystał ze zwolnienia podatkowego, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy, czyli dostawa produktów rolnych przez rolnika ryczałtowego;
 • pola 33 alternatywnie 34 należy zaznaczyć w sytuacji, kiedy podatnik dobrowolnie rezygnuje ze zwolnienia ustawowego pomimo, iż przysługuje mu możliwość skorzystania z nich;
 • pole 35 – podatnik utracił prawo do korzystania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 lub 9 ustawy o VAT;
 • pole 36 – podatnik wykonuje czynności o których mowa w art. 113 ust. 13 ustawy o VAT, czyli takich, które nie dają prawa do skorzystania ze zwolnienia podmiotowego. Do czynności opodatkowanych obligatoryjnie zalicza się m.in.:
  dostawy towarów wymienionych w załączniku nr 12 do ustawy o VAT;
  dostawy towarów opodatkowanym podatkiem akcyzowym za wyjątkiem zamkniętego katalogu towarów, w tym wyrobów tytoniowych, nowych środków transportu oraz terenów budowlanych;
  świadczenia usług prawniczych, jubilerskich lub factoringu.
 • pole 37 – zaznacza je dostawca, który nie posiada siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju i dokonuje wewnątrzwspólnotowej sprzedaży na odległość towarów, które w momencie rozpoczęcia wysyłki lub transportu znajdują się na terytorium kraju;
 • pole 38 – podatnik będzie ułatwiał lub ułatwia dostawy, o których mowa w art. 7a ustawy o VAT. Poprzez ułatwianie należy rozumieć posługiwanie się przez podatnika elektronicznym interfejsem elektronicznym w celu sprzedaży towarów importowanych w przesyłkach o wartości rzeczywistej nieprzekraczającej równowartości 150 euro (np. za pomocą platformy internetowej). Uznaje się wtedy, że podatnik samodzielnie otrzymał towary i dokonał ich dostawy;
 • pole 39 – zaznaczają je podatnicy, którzy będą ułatwiali dostawy w rozumieniu art. 109b ustawy o VAT. Chodzi o ułatwianie za pomocą interfejsu elektronicznego dokonywania na terytorium Unii Europejskiej m.in. sprzedaży na odległość towarów importowanych innej niż dostawa towarów z art. 7a ustawy;
 • pole 40 – zawiera datę począwszy od której podatnik będzie korzystał ze zwolnienia, rezygnuje z tego prawa lub je traci. Datę należy podać w ujęciu dzień-miesiąc-rok;
 • pola 41-52 są przeznaczone dla zwolnień dotyczących usług finansowych, małych podatników oraz deklaracji kwartalnych; podatnik w każdym przypadku powinien podać kwartał, miesiąc lub rok od których następuje wybór, rezygnacja albo utrata prawa do korzystania z uprawnienia;
 • pola 53, 54 i 56 dotyczą tzw. procedur specjalnych; obejmuje ona cztery punkty, w tym ryczałtowe opodatkowanie usług taksówek osobowych albo rezygnacja z niego, a także zwolnienie dla dostawę, nabycie i import złota inwestycyjnego oraz inne transakcje realizowane w złocie (np. instrumenty pochodne swap, futures i forward) i rezygnację z tego uprawnienia.

Informacje dotyczące składania deklaracji VAT-R

Sekcja C.2 zawiera informacje dotyczące składania deklaracji. W polach 57 i 58 podatnicy wybierają czy chcą rozliczać się z podatku VAT miesięcznie czy kwartalnie. Co do zasady VAT rozlicza się w okresach miesięcznych. Rozliczenia kwartalne mogą wybrać mali podatnicy czyli podmioty, których wartość sprzedaży w poprzednim roku nie przekroczyła 1,2 miliona euro. Wybór okresu raportowania wpływa też na rodzaj przesyłanego podsumowania transakcji VAT. W przypadku rozliczeń miesięcznych będzie to JPK_V7. Dla rozliczeń kwartalnych obowiązuje JPK_V7K.

Należy zwrócić uwagę, że kwartalne rozliczenie nie będzie dostępne dla podatników, którzy:

 • są czynnymi podatnikami VAT krócej niż 12 miesięcy;
 • w danym kwartale lub poprzedzających go czterech kwartałach dokonali transakcji obejmującej tzw. towary wrażliwe wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, których łączna wartość przekroczyła w którymkolwiek miesiącu kwotę 50 tysięcy złotych bez podatku VAT;
 • w danym kwartale dokonali importu towarów na zasadach określonych w art. 33 ust. 1 ustawy o VAT (dotyczy rozliczenia podatku należnego z tytułu importu towarów);
 • wbrew obowiązkowi nie zapewniają możliwości dokonania zapłaty przy użyciu instrumentu płatniczego w każdym miejscu, w którym działalność gospodarcza jest faktycznie wykonywana.

Oprócz możliwości wyboru okresu rozliczenia w części C.2 pojawiają się również pola, które powinni zaznaczyć:

 • podatnicy dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, którzy składają deklarację VAT-8 (pole 59);
 • podatnicy wykonujący działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług taksówek osobowych z wyłączeniem wynajmu samochodów osobowych wraz z kierowcą, którzy są opodatkowani ryczałtem i składają uproszczoną deklarację podatkową VAT-12 (pole 60).

Pola od 61 do 64 zawierają miejsce na wprowadzenie daty, w której podatnik złoży pierwszą deklarację, o której mowa w polach od 57 do 60.

Informacje dotyczące wykonywania transakcji wewnątrzwspólnotowych

Część C.3 wypełniają wyłącznie podatnicy, którzy dokonują transakcji wewnątrzwspólnotowych i w związku z tym muszą zarejestrować się jako podatnik VAT-UE.

 • pole 65 – dotyczy podatników VAT, którzy dokonują jeden z następujących czynności (wewnątrzwspólnotowa dostawa lub nabycie towarów, import lub świadczenie usług na rzecz zagranicznych kontrahentów);
 • pole 66 – zaznacza je podatnik zwolniony z VAT, który będzie dokonywał lub dokonuje wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów;
 • pole 67 – zaznacza je podatnik zwolniony z VAT, który będzie świadczył lub świadczy usługi na rzecz zagranicznych kontrahentów (art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy) lub będzie nabywał lub nabywa usługi do których stosuje się art. 28b ustawy o VAT, jeżeli usługi te stanowiłyby u podatnika import usług;
 • pole 68 – należy w nim wpisać przewidywaną datę rozpoczęcia wykonywania działalności, o których mowa w polach od 65 do 68;
 • pole 69 – zaznacza je podatnik, który zakończył wykonywanie czynność, o których mowa w polach od 65 do 68 (wewnątrzwspólnotowa dostawa lub nabycie towarów, świadczenie usług na rzecz kontrahenta zagranicznego oraz usługi będące importem u podatnika) i nie zaznaczył żadnego z tych kwadratów.
 • pole 70 – należy w nim wprowadzić właściwą datę zakończenia wykonywania czynności (wyłącznie w sytuacji, kiedy zaznaczono pole 69).

Wniosek o wydanie potwierdzenia rejestracji

Część D formularza zawiera tylko jedno pole – 71 oraz dwa warianty odpowiedzi „Tak” oraz „Nie”. Pole „Tak” wypełnia podatnik, który chce otrzymać potwierdzenie zarejestrowania jako podatnika VAT czynnego albo podatnika VAT zwolnionego.

Dane kontaktowe podatnika

Sekcja E to miejsce, gdzie znajdują się dane podatnika lub pełnomocnika działającego w jego imieniu.

 • pola 72 i 73 – w tych miejscach należy podać imię i nazwisko podatnika lub jego pełnomocnika. W przypadku przedsiębiorców indywidualnych działających samodzielnie pola wypełnia ten przedsiębiorca; w spółkach prawa handlowego wypełniają je wspólnicy (lub wspólnik) uprawniony do reprezentowania podmiotu przed organami podatkowymi;
 • pola 74 i 75 – miejsca na podanie numeru telefonu do kontaktu oraz adresu e-mailowego.
 • pole 76 – data wypełnienia formularza;
 • pole 77 – miejsce na własnoręczny podpis podatnika albo osoby działającej w jego imieniu.

Formularz VAT-R zawiera jeszcze sekcję F (na charakterystycznym szarym tle). Znajdujące się w niej pola wypełnia jednak nie podatnik, a pracownik właściwego urzędu skarbowego.

Złożenie VAT-R przez pełnomocnika – co warto wiedzieć?

Możliwość złożenia formularza VAT-R przez pełnomocnika wynika z ogólnej zasady ordynacji podatkowej wyrażonej w art. 138a §1 ordynacji podatkowej. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych.

Ustawa o VAT w art. 96 ust. 4b stanowi, że w przypadku zgłoszenia rejestracyjnego dokonanego przez pełnomocnika, ten pełnomocnik ponosi solidarną odpowiedzialność do kwoty 500 000 zł za zaległości podatkowe podatnika powstałe z tytułu czynności wykonanych w terminie 6 miesięcy od dnia zarejestrowania podatnika jako podatnika czynnego VAT.

Jak złożyć VAT-R przez internet?

Oczywiście wypełniony formularz VAT-R w postaci papierowej można złożyć do właściwego urzędu skarbowego według miejsca zamieszkania podatnika, w ostateczności wysłać pocztą. Oba rozwiązania są jednak czasochłonne, dlatego lepiej skorzystać z rozwiązań jakie oferują nowe technologie.

Formularz VAT-R można wypełnić też w wersji elektronicznej i przesłać za pośrednictwem Portalu Podatkowego (wymaga wcześniejszego założenia konta) albo podpisać profilem zaufanym lub podpisem elektronicznym. W przypadku działalności indywidualnej VAT-R można złożyć jednocześnie z formularzem CEIDG, który również składa się przez internet. Dzięki temu obieg dokumentacji odbywa się wyłącznie on-line. Podobnie przeprowadza się aktualizację VAT-R przez CEIDG.

Czy naczelnik urzędu skarbowego może odmówić rejestracji podatnika VAT pomimo złożenia formularza VAT-R?

Ustawa o VAT przewiduje szereg przesłanek, które obligują naczelnika urzędu skarbowego do odmowy rejestracji nawet bez informowania o tym fakcie zgłaszającego. Zgodnie z art. 96 ust. 4a ustawy o VAT odmowa następuje w przypadku, gdy:

 • dane podane w zgłoszeniu rejestracyjnym są niezgodne z prawdą;
 • podmiot dokonujący zgłoszenia nie istnieje;
 • mimo podjętych udokumentowanych prób nie ma możliwości skontaktowania się z podmiotem albo jego pełnomocnikiem;
 • podmiot albo jego pełnomocnik nie stawia się na wezwania naczelnika urzędu skarbowego;
 • z posiadanych informacji wynika, że podatnik może prowadzić działania z zamiarem wykorzystania działalności banków lub spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych mających związek z wyłudzeniami skarbowymi w rozumieniu ordynacji podatkowej;
 • wobec podmiotu dokonującego zgłoszenia sąd orzekł zakaz prowadzenia działalności gospodarczej.

Czym są towary i usługi wrażliwe na gruncie załącznika nr 15 ustawy o VAT?

Realizowanie transakcji, których przedmiotem są towary i usługi wrażliwe wyklucza możliwość składania deklaracji kwartalnych VAT. Wypełniając VAT-R warto wiedzieć, co mieści się w tym segmencie produktów i usług. Są to m.in.:

 • paliwa;
 • stal i wyroby stalowe;
 • złom i odpady;
 • metale szlachetne i nieszlachetne;
 • tablety, smartfony i konsole do gier;
 • usługi budowlane;
 • maszyny i urządzenia elektryczne.

Katalog towarów i usług sensytywnych jest bardzo obszerny i liczy ponad 100 pozycji.

Konsekwencje niezłożenia formularza VAT-R

Niezłożenie formularza VAT-R pomimo spełnienia ustawowych przesłanek to przede wszystkim konieczność wyrównania uszczuplenia podatkowego. Warto jednak pamiętać, że nawet w sytuacji, kiedy podatnicy, nie muszą zgłaszać się do rejestru, to zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy o VAT obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Brak możliwości obniżenia podatku należnego o podatek naliczony to istotna strata dla przedsiębiorcy, który w rezultacie zapłaci wyższe zobowiązanie podatkowe. Najłatwiej zrozumieć to na prostym przykładzie.

Przedsiębiorca świadczył usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej na kwotę 10 000 złotych netto oraz 2300 zł podatku VAT. Jednocześnie dokonał zakupu materiałów i sprzętu na potrzeby biznesowe za kwotę 5000 netto oraz 1150 zł podatku VAT.

Do urzędu skarbowego należy odprowadzić kwotę podatku VAT będącą różnicą 2300 oraz 1150, czyli 1150 zł, a nie pełne 2300 zł.

Ile kosztuje złożenie formularza VAT-R?

Rejestracja podatnika w rejestrze VAT jest bezpłatna. Jedynie w przypadku, kiedy wnioskodawca będzie chciał otrzymać potwierdzenie rejestracji, należy uiścić kwotę 170 zł. Dodatkowa opłata w wysokości 17 zł może pojawić się w przypadku korzystania z usług pełnomocnika.

Samodzielne wypełnienie formularza VAT-R nie jest prostym zadaniem. To rozbudowany i skomplikowany formularz, dlatego często – pomimo obszernych wyjaśnień na jego końcu – podatnicy często popełniają nieświadome błędy przy jego wypełnianiu. Nietrudno o zaznaczenie opcji, która nie koreluje z daną działalnością gospodarczą, a nawet wybranie dwóch pól wykluczających się wzajemnie.

Warto pamiętać, że nawet nieświadome podanie nieprawdziwych danych nie tylko wydłuża cały proces rejestracji podatnika VAT, ale przede wszystkim rodzi potencjalną odpowiedzialność karno-skarbową. Dlatego wypełnienie i wysłanie formularza warto zlecić profesjonalistom.